Лабораторија за Електричне машине симулационе и лабораторијске вежбе

Маркиране вежбе се тренутно изводе у лабораторији

Курсеви који се изводе у школскoj 2014/15 години:

1. Електричне машине 1

2. Електричне машине 1 2

 

Да би се могли користити сви постављени садржаји (аплети, симулације,.програми) неопходно је на рачунару имати инсталисане следеће програме:

-          Програмски пакет MATLAB (www.mathworks.com/ )

-          Програмски пакет LabView (http://www.ni.com/trylabview/ )

-          FEMM (http://www.femm.info/Archives/bin/femm42bin.exe)

-          Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP )

-          Adobe Shockwave Player (http://get.adobe.com/shockwave/ )

-          JAVA (http://www.java.com/en/download/index.jsp )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eлектричне машине 1

 

Магнетна кола

1.       Магнетна кола - уводне вежбе

2.       Посматрање криве хистерезисног циклуса и израда криве магнећења магнетног кола

3.       Посматрање облика струје магнећења и приближно срачунавање прве, треће и пете хармонијске компоненте

4.       Побуђивање магнетног кола и мерење губитака у њему

Трансформатори

5.      Трансформатори - уводне вежбе

6.      Одређивање хомологних крајева једнофазног трансформатора

7.      Одређивање преносног односа трансформатора

8.      Испитивање спрежне групе трофазних трансформатора

8.1 Скотова осмофазна спрега трансформатора

9.      Оглед кратког споја и празнох хода

10.  Одређивање термичке временске константе трансформатора

Програм Тесла трафо 2006: Прорачун трансформатора

11.  Снимање спољне к-ке трансформатора за заваривање

Општи део електричних машина

Подела електричних машина

1.       Конструисање и експериментисање са најједноставнијим моделима мотора једносмерне струје

-          видео пример 1: стални магнет на статору

-          видео пример 2: стални магнет на ротору

2.       Видео пример: демонстрација Теслиног обртног магнетног поља

3.       Принципи рада основних типова електричних машина:

-          асинхрона машина машина једносмерне струје синхрона машина све заједно спрегнуте

-          Демонстрација Фарадејевог - хомополарног мотора: видео пример 1 видео пример 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Електричне машине 2

 

Електромеханичко претварање енергије

1.       Демонстрација основних закона који се користе при електромеханичком претварању енергије (Лоренцова сила, Фарадејев закон, Ленцово правило)

2.       Принципи електромеханичког претварања енергије видео пример : деловање силе на проводник са струјом у страном магнетном пољу

3.       Снимање и анализа криве y=f(NI) за електромагнетни систем са једним побудним навојем за различите положаје и врсте котве

4.       Дејство једносмерног и наизменичног магнетног поља на бакарну, алуминијумску и феромагнетну плочицу

5.       Мерење електромагнетне силе која делује на котву електромагнета за различите дужине међугвожђа

6.       Анализа рада релуктантног мотора

Машине једносмерне струје

1.      Упознавање са деловима машина за једносмерну струју

У компанији Слобода, Чачак

Програми ТФ Чачак QBasic 1994 г: Анимација намотавања индукта машине једносмерне струје

2.      Идентификација појединих навоја у машинама јс, побуђивање генератора са слoженом побудом и анализа критичне вредности отпора паралелне побуде и критичне брзине обртања

3. Снимање криве празног хода машине за једносмерну струју

4.      Снимање спољне карактеристике генератора с паралелном, адитивном и диференцијалном побудом

 

Асинхроне машине

1.      Упознавање са деловима асинхроних машина

Програми ТФ Чачак QBasic 1994 г: Анимација магнетних поља електричних машиона наизменичне струје

2.      Мерење електричних отпора појединих навоја и њихова идентификација. Одређивање њихове спреге. Намотавање статора асинхроне машине.

У сервису Ђуровић, Чачак

Програми ТФ Чачак QBasic 1994 г: Анимација намотавање статора асинхроне машине

3.      Мерење клизања асинхроних машина

4.      Оглед празног хода и кратког споја асинхроне машине са намотаним ротором

5.      Експериментално одређивање механичке карактеристике трофазног асинхроног мотора

Matlab симулација механичких к-ка и кружног дијаграма асинхроне машине

6.      Мерење и визуелизација магнетног поља статора трофазног асинхроног мотора

7.      Визуелизација фазних ставова струја двофазног кондетазаторског асинхроног мотора