Садржај:

5. ТРАНСФОРМАТОРИ-УВОДНЕ ВЕЖБЕ 4

5.1 ТЕОРИЈСКИ ДЕО 4

5.2 СИМУЛАЦИОНЕ ВЕЖБЕ 4

5.2.1 АПЛЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ 4

Задатак вежбе 4

5.3 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 8

5.3.1 УПОЗНАВАЊЕ СА ДЕЛОВИМА ТРАНСФОРМАТОРА 8

Задатак вежбе 8

Спецификација опреме и прибора за вежбу 8

5.3.2 ОГЛЕДИ СА ПРОМЕНОМ БРОЈА НАВОЈА ТРАНСФОРМАТОРА 8

Задатак вежбе: 8

Спецификација опреме и прибора 9

Резултати мерења 9

 

5.       ТРАНСФОРМАТОРИ-УВОДНЕ ВЕЖБЕ

 

5.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Трансформатори су статички апарати који, помоћу електромагнетне индукције, претварају један систем наизменичних струја у један или више система наизменичних струја исте фреквенције и обично различитих вредности напона и струја (IEC Публикација 76).

Сваки електрични погон, па тако и трансформатор, по изласку из производње добија натписну плочицу на којој су уписани основни подаци производа. Натписна плочица се односи на све трансформаторе истог типа, а подаци за конкретни трансформатор могу да одступају од наведених на натписној плочици у границама одређеним прописима. Натписна плочица према томе служи само за грубо упознавање са трансформатором, а тачни параметри се добијају мерењима на конкретном трансформатору.

Натписна плочица мора да садржи следеће податке трансформатора:

 1. Име произвођача;
 2. Ознака типа трансформатора, серијски број трансформатора;
 3. Називни примарни напон, називна фреквенција, број фаза;
 4. Називни секундарни напон;
 5. Називна снага - прописима је дефинисана као улазна снага;
 6. Називна примарна (улазна) струја -добија се из називне улазне снаге и називног примарног напона;
 7. Називна секундарна (излазна) струја - добија се из називне примарне струје и преносног односа трансформатора;
 8. Подаци у вези са кратким спојем трансформатора: називни напон кратког споја (% Un) и дозвољено трајање кратког споја;
 9. Степен изолације према називном напону (и термичка класа изолације код сувих трансформатора);
 10. Ознака врсте трансформатора са обзиром на начин везивања на мрежу (трансформатор или аутотрансформатор) и ознака споја;
 11. Ознака начина хлађења према врсти расхладног средства које хлади намотај, начину његовог струјања и врсти средства које одводи топлоту из хладњака и начину његовог струјања;
 12. Тежина трансформатора, расхладног средства и година производње.

 

 

 

Слика 5.1: Натписна плочица трофазног енергетског блок трансформатора у Овчар Бањи

 

Свака промена битних параметара трансформатора мора бити унешена у натписну плочицу, односно мора се додати нова натписна плочица са обавезним уношењем имена онога који је променио параметре трансформатора.

 

 

Трансформатори се састоје из следећих активних делова:

1)      магнетног кола и

2)      електричног кола.

 

Магнетно коло трансформатора:

Магнетно коло (МК) трансформатора служи да се кроз њега затвори наизменични магнетни флукс. Да би магнетопобудна сила за одрржавање овог магнетног флукса била што мања, МК се ради од феромагнетног материјала велике феромагнетне пермеабилности. Ради смањивања губитака снаге, МК се ради од феромагнетних лимова који су међусобно изоловани (смањивање губитака услед вихорних струја) а основни материјал гвожђе () је легирано са силицијумом () (смањивање губитака услед магнетног хистерезиса).

 

 

Слика 5.2: Анимација -Слагање лимова једнофазног трансформатора

- Слагање лимова трофазног трансформатора

 

Електрично коло трансформатора:

Електрично коло трансформатора обично чине бар два навоја, од којих један припада колу вишег а други колу нижег напона. Ови навоји су обавезно постављени тако да њихова индуктивна спрега буде што боља (сем код неких специјалних типова трансформатора нпр. Трансформатора за заваривање). Намотаји се праве од бакра ().

Кад се један од навоја (примарни) прикључи на извор наизменичног напона, побуђује се у МК наизменични магнетни флукс. Максимална вредност овог магнетног флукса зависи од вредности примарног напона, његове фреквенције и броја навојака. Заједничким флуксом се обухвата и други навој (секундарни) у коме се индукује напон.

Значи, трансформатор је уређај који ради са константном вредношћу максималног магнетног флукса ()

 

 

Да би се овај побуђени магнетни флукс одржао, мора у магнетном колу деловати магнетнопобудна сила:

 

Преносни однос трансформатора представља однос броја навојака на примару и секундару. Односно:

Однос трансформације се може код идеалног трансформатора изразити и као однос напона на примару и секундару, или као однос секундарне и примарне струје:

 

 

Следеће слике и презентација приказују поступак израде трофазних енергетских трансформатора

 

Слика 5.3: У фабрици трансформатора 1

 

 

Слика 5.4: У фабрици трансформатора 2

 

Слика 5.5: У фабрици трансформатора 3

 

5.2           СИМУЛАЦИОНЕ ВЕЖБЕ

 

5.2.1        АПЛЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ

 

Задатак вежбе:

Стартовати и анализирати наведене аплете

 

5.2.1.1  Анализирати начин формирања намотаја једнофазног и трофазног намотаја стубних и огрнутих трансформатора

 


jednofazni ogrnuti transfomator navoj prstenasti.dcr


jednofazni stubni transfomator navoj cevni.dcr


trofazni stubni transfomator navoj prstenasti.dcr


trofazni stubni transfomator navoj cevni.dcr


 

Слика 5.6: Аплети

 

5.2.1.2  Уочити главне делове трофазног трансформатора

 

 

 

Слика 5.7 Аплет - Delovi transformatora.swf

 


Слика 5.8 Аnimacija konstrukcije transformatora.gif

 

 

 

 

5.3           ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

 

5.3.1        УПОЗНАВАЊЕ СА ДЕЛОВИМА ТРАНСФОРМАТОРА

 

Задатак вежбе:

 

1.      Визуелно упознавање са трансформатораом и његовим деловима.

2.      За трансформаторe доступне у лабораторији прочитати податке дате на њиховим плочицама.

3.      Уочити димензије магнетних кола трансформатора у зависности од прочитаних номиналних снага.

 

 

Слика 5.9: Трансформатори у лабораторији

 

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

 

Трансформатор 1: снага

спрега

 

Трансформатор 2: снага

спрега

 

5.3.2 ОГЛЕДИ СА ПРОМЕНОМ БРОЈА НАВОЈА ТРАНСФОРМАТОРА

 

Задатак вежбе:

 

Уочити зависност преносног односа трансформатора од броја навоја примара и секундара.

а) Мерењем напона на крајевима секундара одредити преносни однос трансформатора за дати улазни напон и то: 20V, 40V, 60V, 80V и 100V.

б) Одредити преносни однос трансформатора за задате улазне напоне, када се број навојака на примару смањи на дупло мању вредност.

в) Одредити преносни однос када се број навојака дупло смањи и на примару и на секундару.

г) Шта ће се десити са преносним односом ако се дупло смањи само број навојака на секундару?

 

Резултате треба унети у табелу и анализирати.

 

Спецификација опреме и прибора:

-          Монофазни aутотрансформатор

-          Испитивани трансформатор

-          Амперметар

-          Волтметар

 

 

Слика 5.10: Опрема за вежбу

Резултати мерења:

 

a) Број навоја на примару и секундару номиналан

 

U1 [V]

20

40

60

80

100

U2 [V]

0,52

1,11

1,68

2,27

2,88

m

38,46

36,04

35,71

35,24

34,72

б) Број навоја на примару дупло смањен у односу на номиналнан

 

U1 [V]

20

40

60

80

100

U2 [V]

1,27

2,58

3,83

5,09

6,27

m

15,75

15,50

15,67

15,72

15,95

 

в) Број навоја на примару дупло смањен, на секундару дупло повећан у односу на номиналан

 

U1 [V]

20

40

60

80

100

U2 [V]

2,54

5,15

7,56

10,05

12,38

m

7,87

7,77

7,94

7,96

8,08

 

г) Број навоја на примару непромењен, број навоја на дупло повећан у односу на номиналан

 

U1 [V]

20

40

60

80

100

U2 [V]

1,06

2,2

3,34

4,48

5,67

m

18,87

18,18

17,96

17,86

17,64