Садржај:

6. ОДРЕЂИВАЊЕ ХОМОЛОГНИХ КРАЈЕВА ЈЕДНОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА 1

6.1 ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

6.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 1

Задатак вежбе 1

Примењена метода и опис вежбе 1

Спецификација опреме и прибора за вежбу 2

Електрична шема 2

Поступак извођења вежбе 2

 

6.    ОДРЕЂИВАЊЕ ХОМОЛОГНИХ КРАЈЕВА ЈЕДНОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

 

6.1      ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

По дефиницији, хомологни крајеви трансформатора су почеци оба намотаја ако су они мотани у истом смеру, или су то почетак једног и завршетак другог - ако су мотани у супротним смеровима у односу на смер заједничког магнетног флукса.

Ако струје у два индуктивно спрегнута навоја стварају магнетни флукс истог смера, онда су крајеви у које струја утиче хомологни крајеви.

 

 

Слика 6.1: Анимација indukovane napatie 3.dcr

 

6.2            ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

За дати једнофазни трансформатор одредити његове хомологне крајеве.

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

Практично правило за одређивање хомологних крајева било би: крај примара где струја улази у намотај, и крај секундара из кога струја излази из намотаја са приближно истим фазним ставом као у примарне струје, чине хомологне крајеве. Смерови струја се одређују према усвојеном смеру заједничког магнетног флукса.

То такође значи да су хомологни крајеви примарног и секундарног навоја они крајеви који су у истом тренутку на вишем (или нижем) потенцијалу.

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

Трансформатор:

снага

 

 

 

Извор једносмерног напона:

произвођач

тип

напон

 

 

 

 

 

Амперметар:

произвођач

врста

класа тачности

мерни опсег

унутрашња отпорност

 

 

 

Декадна кутија отпора:

произвођач

максимална струја по секцијама

 

 

Ω

0,1

1

10

100

1000

 

 

 

 

 

Електрична шема:

 

Слика 6.2: Електрична шема

 

Поступак извођења вежбе:

 

3        одредити позитиван крај батерије једносмерног напона и повезати електрично коло према шеми,

4        преконтролисати везе и позвати асистента ради контроле,

5        означити крај примара који је на позитивном полу батерије,

6        краткотрајно укључити извор једносмерне струје,

7        ако амперметар има позитиван отклон означити крај намота који је повезан са позитивним прикључком амперметра. Ако то није случај променити прикључке на трансформатору и поновити оглед,

8        означени крајеви примарног и секундарног навоја су хомологни крајеви тј. хомологни пар крајева. Такође су и неозначени крајеви примарног и секундарног навоја међусобно хомологни.