Садржај:

7.      ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСНОГ ОДНОСА ТРАНСФОРМАТОРА 1

7.1        ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

7.2        ЛАБОРАТОРЈСКА ВЕЖБА 2

Задатак вежбе 2

Примењена метода и опис вежбе 2

Спецификација опреме и прибора за вежбу 2

Електрична шема 3

Поступак извођења вежбе 3

Резултати мерења 3

 

7.       ОДРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСНОГ ОДНОСА ТРАНСФОРМАТОРА

 

 

7.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Преносни однос идеалног трансформатора:

Трансформатор код кога се занемарују губици у навојима и гвожђу и сматра да магнетна пермеабилност гвожђа тежи бесконачности назива се идеални трансформатор.

Повољним избором броја навојака примарног и секундарног намотаја може се приближно постићи сваки жељени преносни однос идеалног трансформатора  :

 

 

Ако се на секундарно коло прикључи неко оптерећење, у колу ће  се појавити  струја  и МПС . Пошто  је  за  идеални трансформатор пермеабилност гвожђа бесконачна, укупна МПС мора бити нула, одакле следи:

 

 

На основу написаних једначина за идеални  трансформатор, може закључити следеће:

- однос напона примара и секундара идеалног трансформатора једнак је односу броја навојака примарног и секундарног навоја:

 

 

- однос струја примара и секундара реципрочан је односу броја навојака примарног и секундарног навоја:

 

 

            Пошто се одређује преносни однос реалног трансформатора, претходно написане једначине су приближно тачне. Код реалног трансформатора активне отпорности примарног и секундатног навоја постоје као и реактансе расипања. Из тог разлога, када се реални трансформатор оптерети, јавиће се одређени пад напона у примару и секундару трансформатора. Према томе постојаће разлика између прикључног напона и електромоторне силе.

Закључак је да ће једино у случају када не постоји струја оптерећења важити релација да је преносни однос трансформатора једнак односу напона на његовим крајевима.

Из тог разлог се користи нулта метода одређивања преносног односа трансформатора.

 

 

7.2           ЛАБОРАТОРЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

            Потенциометарском методом одредити преносни однос трансформатора и то за напон .

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

Потенциометарска метода се заснива на равнотежи напона секундара и напона узетог са делитеља напона. За извођење вежбе неопходно је знати хомологне крајеве трансформатора. Исти напон се доводи на примар и на променљиве отпорнике и . Мењањем вредности електричиног отпора  мења се напон на његовим крајевима. Када је он једнак напону секундара, напон између тачака на које је прикључен волтметар једнак је нули, па се преносни однос може одредити очитавањем отпорности са декада променљивих отпорника.

Метода је прецизна јер код нулте методе нема протицања струје кроз секундарни навој трансформатора и мерног инструмента, као ни пада напона на његовим крајевима. Такође нема ни скретања казаљке инструмента који у овом случају служи као индикатор напонске равнотеже, па је довољно да инструмент буде осетљив а не и тачан!

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

Трансформатор:       

            снага

           

           

 

 

 

Волтметар:               

            произвођач

            врста

            класа тачности

            мерни опсег

            унутрашња отпорност

 

 

Декадна кутија отпора:

            произвођач

            максимална струја по секцијама

           

 

 

Ω

0,1

1

10

100

1000

 

 

 

 

 

 

 

Електрична шема:

 

 

Слика 7.1: Електрична шема

 

Поступак извођења вежбе:

 

1.      рачунски утврдити колике смеју бити најмање вредности отпора  и  на основу максималне струје којом могу бити оптерећене поједине декаде декадне кутије,

2.      повезати елементе кола по датој шеми,

3.      преконтролисати везе и позвати асистента ради контроле,

4.      ставити елементе под напон (у присуству асистента),

5.      мењањем отпорности  успоставити напонску равнотежу,

6.      очитавањем отпорности отпорника  и  одредити преносни однос.

 

Резултати мерења:

 

220

10,05

0,754

14,33