Садржај:

8. ИСПИТИВАЊЕ СПРЕЖНЕ ГРУПЕ ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРА 1

8.1 ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

8.2 СИМУЛАЦИОНЕ ВЕЖБЕ 4

8.2.1 СИМУЛАЦИЈА СПРЕГА ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОМРАТОРА У ПРОГРАМУ LABVIEW 4

8.2.2 АПЛЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРЕГЕ ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРА 5

8.2.2.1 Програм 1 5

8.2.2.2 Програм 2 6

8.3 ЛАБОРАТОРИЈСКА БЕЖБА 6

Задатак вежбе 6

Примењена метода и опис вежбе 6

Спецификација опреме и прибора за вежбу 7

Електрична шема 7

Резултати мерења 8

 

8.    ИСПИТИВАЊЕ СПРЕЖНЕ ГРУПЕ ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРА

 

8.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Преносни однос трансформатора дефинисан је изразом:

Повезивање навоја трансформатора могуће је у три врсте спрега. Tо су:

-          троугао (D), користи се за примарни и секундарни навој

-          звезда (Y), користи се примарни и секундарни навој

-          ломљена звезда (Z) само за секундарни навој.

 

Секундарни напон у односу на примарни напон може имати различити фазни став. Колико је фазни померај зависи само од врсте спреге. Угао фазног помераја подељен са 300 се дефинише као часовни (сатни) број.

Спрега примара се обележава са великим словом (Y и D), a спрега секундара малим словима (y,d или z).

Слика 8.1: Приказ могућих вредности часовних бројева

 

Спреге на примарном и секундарном крају не морају бити истог типа. Постоје следећи типови спрега:

 

        Парне: Yy, Dd и Dz, часовних бројева (0, 2, 4, 6, 8 и 10),

        Непарне: Yd, Dy и Yz, часовних бројева (1, 3, 5, 7, 9 и 11).

Стандарне спреге су 0, 5, 6 и 11. Остале су нестандардне.

 

 

 

 

Фазорски дијаграми појединих спрега:

 

      Звезда (Y)

 

Слика 8.2: Спрега звезда, начин везивања и дијаграм напона

 

Слика 8.3: Спрега звезда, начин везивања и дијаграм напона

 

Ако су улазни или излазни крајеви све три фазе спојени у једну тачку онда се каже да су намотаји спојени у звезду. Вектори представљају фазне вредности.

 

      Троугао (D)

 

 

Слика 8.4: Спрега троугао, начин везивања и дијаграм напона

 

За намотаје који су везани у троугао крај једног навоја је почетак другог. Вектори предстаљају линијске (међуфазне вредности).

      Ломљена звезда (Z)

 

Намотај једне фазе секундара постављен је на два стуба. Начин везивања полунавоја је следећи:

-          улазни крај једног полунавоја везује се са улазним крајем другог полунавоја, или

-          излазни крај једног полунавоја везује се са узлазним крајем другог полунавоја (као на слици 8.5).

 

 

Слика 8.5: Спрега ломљена звезда, начин везивања и дијаграм напона

 

8.2           СИМУЛАЦИОНЕ ВЕЖБЕ

 

8.2.1        СИМУЛАЦИЈА СПРЕГА ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОМРАТОРА У ПРОГРАМУ LABVIEW

 

Програм ВИ sprege.vi демонстрира начине везивања навоја трофазних трансформатора. Програм демонстрира:

-          начин везивања навоја трофазног трансформатора,

-          фазну разлика напона примара и секундара (часовни број) за све типове спрега,

-          изглед фазорског дијаграма за све типове спрега спрега, и

-          промену напона са променама амплитуде и фреквенције у систему.

Корисник од улазних података поставља:

1.      Амплитуду напона примара,

2.      Фреквенцију,

3.      Тип спреге трансформатора.

На основу предходно изабраних параметара које се уносе преко две knob и једне numeric контроле исцртавају се два графика (vaweform graph-a):

-          Фазорски дијаграм, на коме се цртају фазори напона и то:

      За спрегу звезда црта се фазна вредност напона,

      За спрегу троугао црта се линијска вредност напона,

      За спрегу изломљена звезда црта се фазна вредност напона.

-          Временски дијаграм, на коме се цртају синусоиде линијских напона.

На оба дијаграма примарни и секундарни напони су обележени истим бојама. Преносни однос трансформато је 400/200 V/V што представља нестандардну вредност. Овај преносни однос је изабран ради прегледности фазорских дијаграма.

 

 

Слика 8.6: Предњи панел програма sprege.vi

 

Преносни однос трансформатора дефинише се као , код спеге звезда важи да је , код спреге троугао а код ломљене звезде .

 

 

8.2.2        АПЛЕТИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРЕГЕ ТРОФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРА

 

8.2.2.1  Програм 1

 

Стартовати програме Dd0.dcr, Dd2.dcr, Dy7.dcr, Dy11.dcr, Dz0.dcr, Dz2.dcr, Yd1.dcr, Yd5.dcr, Yd11.dcr, Yy0.dcr, Yz1.dcr i Yz11.dcr и анализирати начин повезивања трансформатора за дефинисану спрегу.

 

 

Слика 8.7: Аплет - dz2.dcr

 

8.2.2.2  Програм 2

 

 

Слика 8.8: Аплет - Spojevi trofaznih transformatora/Index.htm

 

 

8.3           ЛАБОРАТОРИЈСКА БЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

Одредити часовни број и нацртати фазорски дијаграм примарних и секундарних напона трофазног трансфорнатора.

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

1.      повезати примарне и секундарне навоје према захтеву асистента,

2.      преконтролисати да ли је остварена галванска веза између једног прикљученог краја примара и секундара,

3.      фазометром одредити директни и систем фазних напона који се доводе на крајеве примарних навоја,

4.      измерити потребне напоне и уписати их у таблицу,

5.      уз помоћ добијених резултата нацртати фазорски дијаграм примарних и секундарних напона,

6.      са фазорског дијаграма одредити часовни број спреге.

 

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

 

Трансформатор:

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролник редоследа фаза:

произвођач

тип

 

 

 

 

 

 

Волтметар:

произвођач

врста

класа тачности

мерни опсег

унутрашња отпорност

 

 

 

 

 

Електрична шема:

 

 

Слика 8.9: Електрична шема

 

На електричној шеми доцртати електричне везе којима је трофазни трансформатор повезан у изабрану спрегу!

 

Резултати мерења:

 

 

B

C

b

c

A, a

392

393

530

520

B

/

394

473

790

C

/

/

134

465

b

/

/

/

524

 

 

Користећи програм odredjivanjesprege.fig одредити спрегу трансформатора.

 

 

Слика 8.10: Панел програма odredjivanjesprege.fig

Посматрајући плаву казаљку као велику казаљку сата као зелену као малу, може се уочити да сатпоказује 2 сата. Значи часовни (сатни) број ове спреге је 2.