Електромоторни погони симулационе и лабораторијске вежбе

 

1.     Коришћење контакторске опреме у погону асинхроног мотора

Опис ормара

Вежба 1. Упознавање са елементима ормара и испитивање њихове исправности (pdf фајл)

Презентација вежбе 1а

Презентација вежбе 1б

 Вежба 2. Повезивање асинхроног мотора на мрежу, стартовање и заустављање (pdf фајл)

Презентација вежбе 2

 Вежба 3. Стартовање и заустављање мотора са временским кашњењем (pdf фајл)

Презентација вежбе 3а

Презентација вежбе 3б

 Вежба 4. Пуштање у рад асинхроног мотора са избором смера обртања (pdf фајл)

Презентација вежбе 4

 Вежба 5. Пуштање у рад асинхроног мотора преко пребацивача звезда-троугао изведеног преко три контактора (pdf фајл)

Презентација вежбе 5а

Презентација вежбе 5б

 Вежба 6. Пуштање у рад асинхроног мотора преко аутоматског пребацивача звезда-троугао LAD912GV (pdf фајл)

Презентација вежбе 6а

Презентација вежбе 6б

 Вежба 7. Пуштање у рад асинхроног мотора помоћу софтстартера (pdf фајл)

Презентација вежбе 7а

Презентација вежбе 7б

 Аплети:

Директно стартовање асинхроног мотора

Отпорник за стартовање асинхроног мотора

Пребацач звезда троугао

Радни дијаграм асинхроног мотора

Стартовање асинхроног мотора са роторским упуштачем

2.     Промена смера обртања асинхроног мотора (стара презентација, упутство, нова презентација, видео запис)

3.     Снимање механичке карактеристике:

- мотора једносмерне струје

- асинхроног мотора

- универзалног мотора: презентација, видео запис)

4.     Matlab симулација механичке карактеристике мотора ЈС са независном побудом

5.     Matlab симулација механичке карактеристике мотора ЈС са редном побудом и шантираним колом идукта

6.     Matlab програм за цртање механичких карактеристика асинхроне машине

7.      Matlab симулација механичких карактеристика асинхроне машине са цртањем и кружног дијаграма

 8.     Кочење мотора једносмерне струје: Генераторско кочење, Противструјно кочење, Електродинамичко кочење