Садржај:

4. СНИМАЊЕ СПОЉНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАТОРА С ПАРАЛЕЛНОМ, АДИТИВНОМ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОМ ПОБУДОМ 1

4.1 ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

4.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2

Задатак вежбе 2

Примењена метода и опис вежбе 2

Спецификација опреме и прибора за вежбу 2

 

 

4.                СНИМАЊЕ СПОЉНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕНЕРАТОРА С ПАРАЛЕЛНОМ, АДИТИВНОМ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОМ ПОБУДОМ

 

 

4.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Спољна карактеристика генератора ЈС се дефинише као зависност напона на крајевима индукта генератора у функцији од струје оптерећења (индукта): . Спољна карактеристика дефинисана на овај начин ради се само за генератор са независном побудом. У случају генератора који имају и навој паралелне побуде, уместо сталне побудне струје паралелне побуде , одржава се стална електрична отпорност кола паралелне побуде. Овај случај је код генератора са паралелном и сложеном, најчешће адитивном побудом.

Графички начин извођења карактеристига генератора ЈС за различите начине побуђивања дај је у посебном зипованом фајлу Animacije Karakteristike generatora JS.zip и презентацији kke generatora js.ppt

 

 

Независна побуда

К-ка оптерећења

 

 

Независна побуда

Спољна к-ка

Независна побуда

К-ка регулације

Независна побуда

К-ка кратког споја

 

 

Паралелна побуда

Спољна к-ка

 

 

Редна побуда

Спољна к-ка

 

 

4.2           ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

Нацртати на милиметарском папиру спољну карактеристику генератора са паралелном, адитивном и диференцијалном побудом.

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

Спољна карактеристика показује како се мења напон на крајевима генератора једносмерне струје у функцији од струје коју генератор даје при сталној побудној струји и сталној брзини обртања .

Приликом протицања струје кроз коло индукта у њему настају следећи падови напона:

-   пад напона на електричном отпору индукта;

-   пад напона на електричном отпору додатних редних навоја;

-   пад напона на диркама;

-   пад напона услед магнетне реакције индукта.

Познавајући к-ку празног хода, електричну отпорност индукта и свих других навоја редно везаних на ред са индуктом могуће је наћи карактеристику пада напона услед магнетне реакције индукта.

 

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

Синхрони мотор или нека друга погонска машина са сталном фреквенцијом обртања :

снага

напон

струја

 

 

 

 

Генератор једносмерне струје:

снага

напон

брзина обртања

 

 

 

 

 

 

Волтметар:

произвођач

тип

класа тачности

мерни опсег

унутрашња отпорност

 

 

Амперметар 2 ком:

произвођач

тип

класа тачности

мерни опсег

унутрашња отпорност

 

 

 

 

Електрична шема:

 

Слика 4.1: Електрична шема

 

Приказана шема се користи за снимање спољне карактеристике генератора ЈС са сложеном адитивном побудом. За снимање спољне карактеристике генератора са паралелном побудом треба редни побудни навој избацити, а код сложене диференцијалне побуде обрнути његове крајеве.

Као потрошачи су коришћене сијалице везане паралелно, тако да је струја оптерећења све већа, што је број упаљених сијалица већи.

 

Поступак извођења вежбе:

Поступак је исти за сва три случаја:

1.                Довести машину ЈС у генераторски радни режим (да се обрће помоћу синхроног мотора константном брзином обртања)

2.                крајеве индукта и индуктора повезати паралелно са додатим отпорником у колу индукта.

3.       Почети са укључивањем оптерећења у колу индукта, мерећи напон на крајевима индукта и струју оптерећења снимајући спољну карактеристику U=f(Ia)

4.       За случај диференцијалне побуде на ред са колом индукта повезати редни побудни навој водећи рачуна да се магнетопобудне силе редног и паралелног навоја одузимају и снимити спољну карактеристику

5.       За случај адитивне побуде заменити крајеве редног побудног навоја и снимити спољну карактеристику

6.       Да би се при адитивној побуди добило повећање напона на крајевима индукта са повећањем оптерећења, потребно је искључити додату отпорност у колу индукта

7.       Све мерене вредности унети у excel фајл којитренутно црта спољне карактеристике.

8.       За снимање спољне карактеристике и карактеристике потребно је одвојити коло индукта и коло индуктора. Индукт се напаја из посебног независног извора. Даљи поступак снимања спољне карактеристике је исти

9.       За снимање спољне картактеристике генератора са независном побудом је потребно одржавати напон на крајевима индукта константан тако што се при повећавању оптерећења врши и повећавање побудне струје.

 

Резултати мерења:

 

 

Паралелна побуда

Диференцијална побуда

Адитивна побуда са Radod

Адитивна бобуда без Radod

Независна побуда

0

90

0

86

0

90

0

95

0

90

0.49

84

0.46

73

0.5

87

0.55

96

0.51

87

0.87

73

0.72

50

0.93

81

1.12

97

0.98

86

1.1

57

0.59

18

1.27

76

1.67

99

1.39

85

0.95

29

0.51

7

1.55

70

2.24

100

1.78

84

0.85

17

 

 

 

 

 

 

2.13

84

0.78

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спољне карактеристике U=f(I), n= const. генератора са паралелном, независном, адитивном и диференцијалном побудом

 

Измерене вредности струје оптерећења и побудне струје при одржавању константног напона U=90 V

 

I [A]

0

0.53

1.02

1.51

2.64

J [mA]

179

215

259

309

454

 

Карактеристика регулације J=f(I), U= const. генератора са паралелнном побудом