Садржај:

1. УПОЗНАВАЊЕ СА ДЕЛОВИМА АСИНХРОНИХ МАШИНА 1

1.1 ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

Анимација: definicija tipovi primena AM.swf 1

Основни делови асинхроне машине 2

vrste rotora i namotaji AM.swf 3

poprecni presek asinhrone masine.swf 3

Принцип рада асинхроне машине 4

Аплет: magnetna polja masine sa 2 4 i 6 polova.swf 4

Magnenta polja\Magnetna polja.htm 5

Аплет: Teslino obrtno magnetno polje.swf 5

Obrtno_magnetno_polje_Asanin_Njegos.xls 6

AM demonstracija.swf 6

 

 

1.                            УПОЗНАВАЊЕ СА ДЕЛОВИМА АСИНХРОНИХ МАШИНА

 

1.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Асинхроне машине су најкоришћенији тип електричних машина. У примени се најчешће сусреће као трофазни мотори. Предности асинхроних машина, у односу на остале врсте електричних машина, су првенствено мања цена, једноставност конструкције, мањи моменат инерције, робусност, поузданост и сигурност у раду, лако одржавање, док су недостаци везани углавном за услове покретања и могућност регулисања брзине обртања у широким границама. Примена микропроцесора и енергетске електронике омогућила је економично управљање моторима за наизменичну струју и тиме конкурентност и у подручју погона са променљивом брзином.

Постоји више типова асинхроног мотора: трофазни (намотани и краткоспојени), једнофазни. Следећа анимација даје поделу и грагички приказ попречног пресека или шеме везе:

 

Анимација: definicija tipovi primena AM.swf

 

 

Основни делови асинхроне машине

 

Асинхроне машине се састоје од непомичног дела (статора) и ротирајућег дела (ротора), који су један од другог одвојени ваздушним процепом.

 

Изглед асинхроног мотора

 

Статор је у облику шупљег ваљка, сложеног од лимова. Дуж ваљка, на његовом унутрашњем омотачу, по целом обиму се налазе жлебови. У жлебовима су смештени изоловани проводници повезани тако да образују вишефазни, обично трофазни навој.

 

 

Ротор може бити такође са жлебовима (отвореним, полузатвореним или затвореним) што приказује и следеће слике:

Ротор се, у зависности од типа навоја, дели на краткоспојени и фазни ротор (фазни ротор се често назива и ротор са прстеновима или намотани ротор.

 

vrste rotora i namotaji AM.swf

 

 

poprecni presek asinhrone masine.swf

 

Код краткоспојеног ротора проводници ротора образују тзв. веверични кавез: проводници смештени у жлебовима спајају се заваривањем или закивањем и лемљењем са два метална обруча постављена на супротним чеоним странама ротора, образујици облик кавеза.

Намотани фазни ротор се не разликује битно од навоја статора. Крајеви фазних навоја ротора, који су обично спрегнути у звезду, имају изведене крајеве преко клизних прстенова и четкица. То омогућава да се навој ротора може спојити са спољашњим отпорницима који се користе за пуштање мотора у рад и, евентуално, за регулисање брзине обртања ; иначе, у нормалном раду четкице су кратко спојене и навој ротора је као и код кавезног ротора у кратком споју.

 

Принцип рада асинхроне машине

 

Ако се намотаји статора прикључе на систем наизменичних трофазних напона, тада трофазне струје у статору стварају Теслино обртно магнетно поље.

 

Аплет: magnetna polja masine sa 2 4 i 6 polova.swf

 

На Техничком факултету у Чачку су креирани програми колима је могуће аналитзирати магнетна поља машина наизмреничне струје.

Ови програми омогућавају у облику анимације анализу формирања двофазног и трофазног кружног или елиптичног магнетног поља, у зависности од унетих улазних података.

Могуће је и извршити развијање несиметричног двофазног магнетног поља на симетричне компоненте, графички разјаснити Лебланову теорему и пратити ефекте замене две фазе код трофазне асинхроне машине.

 

Magnenta polja\Magnetna polja.htm

 

 

Аплет: Teslino obrtno magnetno polje.swf

 

За боље разумевање формирања магнетног поља које стварају 3 фазе постављене под унапред дефинисаним углом и са дефинисаном фазном разликом, направљен је excel фајл Obrtno_magnetno_polje_Asanin_Njegos.xls у коме се може графички кроз више слика пратити амплитуда и смер резултујућег магнетног поља.

 

Obrtno_magnetno_polje_Asanin_Njegos.xls

 

Вишефазни роторски навој се налази у променљивом обртном магнетном пољу и у њему се индукују наизменичне трофазне струје (због тога се асинхрона машина назива и индукциона). Значи, проводници ротора са струјом се налазе у магнетном пољу и на њих ће деловати сила F=B I l. Све док проводници ротора пресецају линије магнетног поља, индуковаће се струја и постојаће електромагнетна сила тј. Моменат који обрће ротор. У теоретском случају када се ротор обрће истом безином као и поље статора, нема пресецања линија магнетног поља и мотор се налази у режиму празнг хода који представља гранични режим рада између моторног и генераторског режима рада.

Следећа анимација демонстрира асинхроно кретање бакарног дисска у коме се јављају индуковане стгрује услед померања сталних магнета у њиховој близини.

 

AM demonstracija.swf

 

Остали линкови на youtube

 

1.2           ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

Визуелно упознавање са: магнетним и електричним колом асинхроне машине, намотајима статора и ротора, системом клизних прстенова и четкица асинхроне машине са клизноколутним (намотаним) ротором, као и механичком конструкцијом асинхроног мотора. Анализирати и записати податке са натписне плочице мотора

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

 

За дату машину са њене таблице проучити следеће податке:

снага

брзина обртања

напон

струја

фреквенција

спрега намотаја