Садржај:

2.      МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОТПОРА ПОЈЕДИНИХ НАВОЈА И ЊИХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. ОДРЕЂИВАЊЕ ЊИХОВЕ СПРЕГЕ 1

2.1        ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

2.2        ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2

Задатак вежбе 2

Примењена метода и опис вежбе 2

Спецификација опреме и прибора за вежбу 3

Поступак извођења вежбе 3

Резултати мерења 4

 

 

2.          МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОТПОРА ПОЈЕДИНИХ НАВОЈА И ЊИХОВА ИДЕНТИФИКАЦИЈА. ОДРЕЂИВАЊЕ ЊИХОВЕ СПРЕГЕ

 

2.1                       ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

За представљање намотаја употребљавају се развијене и кружне шеме. Развијена шема се добија када се цилиндрична површина статора и ротора, гледано са стране жлебова, пресече по једној изводници и развије у једну раван. Кружне шеме приказују или изглед намотаја статора или ротора са бочне стране, или њихов радијални пресек.

Стандардне ознаке крајева намотаја трофазних наизменичних машина су:

 

Намотај

Нова ознака

Стара ознака

статора

U1, U2

V1, V2

W1, W2

A, X

B, Y

C, Z

ротора

K1, K2

L1, L2

M1, M2

a, x

b, y

c, z

 

            Намотаји статора трофазне асинхроне машине могу бити паралелни или редни, пречнички или скраћени, једнослојни или двослојни.

За свако намотавање се може формирати таблица намотавања и нацртати развијена шема. Начини формирања таблица и развијених шема се могу разумети коришћењем програма следећег програма:

 

Namotavanje asinhronih masina\namotavanje statora asinhrone masine.htm

 

Слике и видео записи из сервиса Ђуровић, Чачак

 

2.2            ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

            На прикључној плочици одредити крајеве који припадају појединим навојима. Означити улазне и излазне крајеве навоја. Показати како треба спојити изводе на плочици мотора да би навој статора био спрегнут у троугао односно звезду, и како би се могао променити смер обртања мотора.

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

Трофазна асинхрона машина има три галвански одвојена електрична навоја, тако да на прикључној плочици има 6 извода. Прво је потребно Витстоновим мостом одредити крајеве које припадају појединим навојима и измерити њихове отпоре. У другом делу вежбе потребно је одредити улазне и излазне крајеве појединих фаза (навоја).

Они се одређују на сличан начин као и хомологни крајеви трансформатора. То значи да се на један крај навоја доводи позитиван једносмерни напон и тај крај се прогласава улазним - хомологним крајем. У тренутку прикључења овог напона уочава се скретање казаљке волтметра за ЈС који је везан на крајеве другог навоја. Волтметар сада има функцију галванометра. Пошто индукована електрична струја има увек такав смер да својим пољем тежи да спречи промену флукса, произилази да при позитивном отклону волтметра крај навоја на којем је "-" стезаљка инструмента одређује хомологни крај другог навоја.

Може се уочити да је ово правило супротно од правила хомологних крајева трансформатора. Код трансформатора су хомологни крајеви били крајеви у које код примара струја утиче а код секундара где струја истиче. Разлика између трансформатора и асинхроне машине је у томе што су код трансформатора навоји примара и секундара били концентични и покалпале су се осе намотаја. Код асинхроне машине намотаји су постављени под углом од 120 0C па позитна компонента флукса коју ствара један навој је негативна компонента флукса навоја друге фазе.

 

            

 

Слика 6.1: Принципијелна кружна шема           Слика 6.2: Принципијелна развијена шема

                   једнослојног трофазног навоја                          једнослојног трофазног навоја

 

Исто тако се одређује и улазни крај треће фазе. Улазни  крајеви означавају се са А, B, C (или са U, V, W), а излазни са X, Y, Z.

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

           

Description: download            Асинхрони мотор:

                                   снага

                                   напон

                                   струја

                                   брзина обртања

                                   фреквенција

                                   спрега намотаја

 

 

 

 

 

Description: IMG_3009           

            Волтметар:   

                                   поизвођач врста

                                   класа  тачности

                                   мерни  опсег

                                   унутрашња отпорност

 

 

            Уместо волтметра може се као индикатор користити и амперметар.

 

Description: IMG_2980

           Амперметар:             

                                   произвођач

                                   врста

                                   класа тачности

                                   мерни опсег

                                   унутрашња отпорност

 

Поступак извођења вежбе:

 

  1. развезати међусобне везе на прикључној плочици машине ;
  2. помоћу омметра одредити парове прикључница једне фазе ;
  3. један пар крајева прикључити на волтметар ;
  4. други пар крајева спојити преко тастера на батерију ;
  5. при позитивном отклону казаљке волтметра (амперметра) при укључивању батерије улазни крајеви су на "+" полу батерије и "-" крају инструмента ;
  6. исто поновити и са трећом фазом.

 

Резултати мерења: