Садржај:

3.      МЕРЕЊЕ КЛИЗАЊА АСИНХРОНИХ МАШИНА 1

3.1        ТЕОРИЈСКИ ДЕО 1

3.2        ЛАБОРАТОРЈСКА ВЕЖБА 1

Задатак вежбе 1

Примењена метода и опис вежбе 1

Електрична шема 3

Поступак извођења вежбе 4

Резултати мерења 4

 

 

 

3.    МЕРЕЊЕ КЛИЗАЊА АСИНХРОНИХ МАШИНА

 

3.1           ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Брзина обртања поља статора и ротора се назива синхрона брзина обртања. Она зависи само од фреквенције (f) наизменичних трофазних струја којима се напаја трофазни навој статора и од броја пари полова машине (p):

 

 

У моторном режиму рада брзина обртања ротора је мања од синхроне брзине: . Разлика ове две брзине назива се апсолутно клизање. Чешће се користи појам релативно клизање (изражено у процентима) које се дефинише као:

 

 

3.2           ЛАБОРАТОРЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

 

            Измерити клизање у празном ходу једног четворополног асинхроног мотора користећи осцилоскоп и скицирати карактеристичне криве линије које се тада виде на екрану осцилоскопа. Затим срачунати брзину обртања мотора.

 

Примењена метода и опис вежбе:

 

Брзина обртања се може мерити непосредно обртомером, али то је доста непрецизна метода. Због тога се углавном користи стробоскопска метода и метод мерења помоћу једноканалног осцилоскопа.

На један пар управљачких електрода осцилоскопа, доводи се преко хоризонталног појачавача и помоћног трансформатора напон мрежне фреквенције. На други пар крајева управљачких електрода доводи се, преко вертикалног појачавача, напон чија је фреквенција једнака фреквенцији обртања мотора. Овај напон се индукује у непокретном соленоиду испред кога се обрће двополни стални магнет причвршћен на вратило машине и филтрира од виших хармоника помоћу кондензатора.

Као последица суперпонираних напона различитих фреквенција на екрану осцилоскопа се добијају карактеристичне слике које се периодично понављају (Лисажуове фигуре).

Мерењем времена које протекне између две истоветне слике на екрану осцилоскопа израчунава се релативно клизање по обрасцу:

 

где је:

f - фреквенција мрежног напона

 t - време у секундама измеду две  истоветне слике на екрану осцилоскопа

Брзина мотора се израчунава као:

 

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

 

            Трофазни аутотрансформатор:

                                   произвођач

                                   тип

                                   напонски  опсег        

                                   максимална струја

 

 

 

            Асинхрони мотор:

                                   снага

                                   напон

                                   струја

                                   брзина обртања

                                                                       фреквенција

                                                                       спрега

            Волтметар:

                                    произвођач

                                   врста

                                   класа тачности

                                   мерни опсег

                                   унутрашња отпорност

 

 

            Амперметар:

                                   производач

                                   врста

                                   класа тачности

                                   мерни опсег

                                   унутрашња отпорност

 

 

            Осцилоскоп:

                                   пороизвођач

                                   тип

                                  

 

 

 

 

            Стални магнет

 

 

 

 

 

            Соленоид са око 1000 намотаја

 

 

 

 

 

 

 

            Кондензатор 5 uF

 

 

 

 

 

 

            Штоперица

 

 

Електрична шема:

 

 

Слика 7.1: Електрична шема

 

Поступак извођења вежбе:

 

1.              повезати опрему према приложеној шеми ;

2.              напон на прикључницама АМ лагано повећавати  од 0V до номиналног напона да не би дошло до струјног удара ;

3.              мерити  време  између две узастопне  исте слике на екрану осцилоскопа.

4.              резултате мерења унети у програм merenje klizanja AM.хls који ће их аутоматски обрадити.

 

Резултати мерења:

 

U [V]

t [s]

s

t1

t2

t3

50

3

3,1

3

0,006593

1490

100

11,5

11,7

11,5

0,001729

1497,40

150

19,4

19,2

19,1

0,00104

1498,44

200

29,4

29,5

29,9

0,000676

1498,98

220

33,1

33

33,2

0,000604

1499,09

 

Напомена: код прорачуна клизања s извршено је више мерења времена. За прорачун се узима средња вредност чиме се добијају тачнији резултати.

 

 

При празном ходу асинхроне машине, постоје стални губитци који се огледају у трењу у лежајевима, губитци услед вентилације и сл. За различите вредности прикључног напона добијају се и различите криве .

Сматрајући да су механички губици трења и вентилације скоро непромењени (јер је брзина обртања незнатно мања од синхроне) на карактеристици  се може уочити да ће при мањим напонима напајања бити и већи пад брзине, тј. Веће клизање мотора.

 

Слика са осцилоскопа при прикљученом напону U = 220V