СНИМАЊЕ МЕХАНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДНОСМЕРНОГ МОТОРА

Садржај:

ТЕОРИЈСКИ ДЕО    1

ПРОМЕНА НАПОНА НАПАЈАЊА.. 1

ДОДАВАЊЕМ ОТПОРНОСТИ У КОЛО РОТОРА.. 1

ПРОМЕНА ПОБУДНЕ СТРУЈЕ.. 1

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА.. 1

Резултати мерења: 3

Карактеристике мотора једносмерне струје са променом напона. 3

Карактеристика мотора једносмерне струје са променом побуде. 4

Карактереистика мотора једносмерне струје са променом отпора у колу индукта. 5

Поновљивост резултата мерења приказана су графиком: 5

 

ТЕОРИЈСКИ ДЕО

 

Машина једносмерне струје прикључена на мрежу напона U развија електромагнетни момент М:

Променом оптерећења на вратилу и мерењем  момента и брзине може се доћи до механичке карактеристике мотора једносмерне стује. Електромагнетна  снага коју развија машина троши се , у празном ходу на губитке (трење у лежајевима, вентилација, у бакру ротора, на диркама) ,а при оптерећеној машини поред механичких губитака и на корисну снагу. Према томе, електромагнетна снага је

Мотором једносмерне струје се може управљати на више начина:

1.                 Променом напона напајања

2.                 Додавањем отпорности у коло ротора

3.                 Променом побудне струје

ПРОМЕНА НАПОНА НАПАЈАЊА

 

Смањивањем напона напајања смањује се емс Еа, која директно утиче на смањење брзине обртања, и карактеристику транслира паралелно природној карактеристици.

ДОДАВАЊЕМ ОТПОРНОСТИ У КОЛО РОТОРА

 

Када се додаје отпорност у коло ротора, смањује се струја у колу ротора која директно смањује момент мотора  и мења нагиб карактеристике.

 

 

ПРОМЕНА ПОБУДНЕ СТРУЈЕ

 

Смањивањем побудне струје смањује се флукс, па се самим тим смањује и момент мотора. Смањивањем флукса повећава се брзина обртања јер је напон напајања самим тим и емс, остао константан.

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА

 

Задатак вежбе:

Снимити карактеристику  мотора једносмерне струје на основу података добијенох мерењема.

Опис вежбе:

Једносмерни мотор прикључен на мрежу преко исправљача и аутотрансформатора, а преко вратила повезан са асинхроном машиином који ће има функцију оптерећења (генератора). Инструментима се  мере сви електрични  параметри. На статор асинхроног генератора везане су кондензаторске батерије које обезбеђују магнећење машине и дају могућност машини да ради као генератор и да на својим крајевима даје активну снагу којом ће се напајати потрошачи. Као потрошачи узете су сијалице, које су симетрично везане на сваку од фаза, тако да се генератор може оптеретити од 0 до 300 W по фази. Та снага којом смо оптеретили асинхрони генератор, заједно са губицима у генератору  оптерећују  мотор једносмерне струје. Тиме је омогућено да се мотор једносмерне струје може оптеретити различитим моментом оптерећења. Мерењем одређених величина може се доћи до механичке карактеристике једносмерног мотора. Брзина се мери помоћу дигиталног инстумента за мерење  брзине, а момент се рачунали на два начина:

1.                 Узимајући у обзир оптерећење на сијалицама и у том случају се не узимају у обзир губици у генератору.

2.                 Узимајући у обзир електромагнетну снагу која се рачуна преко емс измерене на колу индукта. У том случају је учињена грешка мерења за губитке у ротору мотора једносмерне струје.

 

Спецификација опреме и прибора за вежбу:

 

Спрега мотора ЈС и асинхроног генератора

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/4%20JM/jm03/jm03veb_files/image023.jpgЕлектрични отпорник са 3 прикључка (a, b, c) и клизачем к

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/4%20JM/jm03/jm03veb_files/image024.jpg

 

 

 

 

 

 


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/4%20JM/jm03/jm03veb_files/image022.jpgВолтметар:

 

 

 

 


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/5%20AM/am04/am04veb_files/image037.jpgВатметар

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/1%20MK/mk02/mk02veb_files/image038.jpgАмперметар

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/2%20TR/tr05/tr05veb_files/image023.jpgАутотрансформатор

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/4%20JM/jm03/jm03veb_files/image021.jpgДиодни исправљач

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Moji programi\FAKULTET\EMP\laboratorijska vezba\Picture 012.jpgКондензатори

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Moji programi\FAKULTET\EMP\laboratorijska vezba\Picture 009.jpgДигитални мерач брзине

 


Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Moji programi\FAKULTET\EMP\laboratorijska vezba\Picture 008.jpgТабла са сијалицама

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\mbjekic\Desktop\slike lab\IMG_9243.JPG

Слика је линк ка видео запису

 

Шема везе

 

Резултати мерења:

Карактеристике мотора једносмерне струје са променом напона


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карактеристика мотора једносмерне струје са променом побуде

 

 

 

Карактереистика мотора једносмерне струје са променом отпора у колу индукта

 

 

 

Поновљивост резултата мерења приказана су графиком: