Др Славољуб Јанда

Оснивач Лабораторије за електричне машине

на Техничком факултету у Чачку.

 

 

Др Славољуб Јанда рођен је у Ваљеву, 1931. године. Средњу техничку школу завршио је у Ваљеву. По завршетку средње школе радио је 2 месеца у предузећу Крушик у Ваљеву, а потом 2 године у железари Смедерево на пословима одржавања електричних машина, а посебно електричних дизалица.

Школске 1959/51. године уписао се на Електротехнички факултет у Београду, на чијем Енергетском одсеку одсек за електричну снагу је дипломирао 1956. године са просечном оценом 8,74.

После дипломирања запослио се у предузећу Цер из Чачка, где је током 16 година радио на следећим дужностима: самостални конструктор, самостални пројектант, шеф лабораторије за примењену електротехнику и електрична мерења, шеф конструкционог бироа, шеф одељења за развој мерења и регулације у процесној индустрији и директор развојног сектора. У то време имао је и две краће специјализације и то у предузећима Georg C. K. Withof у СР Немачкој и Kanthal у Шведској.

Године 1960. био је изабран за асистента за предмет Електротехничка постројења на Електротехничком факултету у Београду, али из породичних разлога није могао да ступи на ту дужност. Међутим, по оснивању Више техничке школе у Чачку (1960. год), по позиву Матичне комисије, хонорарно предаје предмет Основе електротехнике од 1960. до 1965. године. Од 1971. године предаје у истој школи у звању предавача предмет Електричне машине. Године 1973. прелази у стални радни однос на ВТШ, а од 1974. бива изабран у звање професора више школе за предмет Електричне машине. Поново је биран у исто звање 1980. и 1984. године.

У овом периоду уписао је постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду, где је 1982. године одбранио магистарски рад под називом Одређивање напона напајања електродних соних пећи са слободним паралелним електродама.

Године 1986. одбранио је, на Педагошко-техничком факултету у Чачку, докторску дисертацију чији је назив Прилог математичком моделовању трофазних електродних соних пећи.

Активно говори немачки језик, а служи се енглеским и руским.

Обајвио је следеће публикације:

1.    Славољуб Јанда: Методичка збирка решених задатака из електричних машина магнетна кола, Технички факултет Чачак, 1991.

2.    Славољуб Јанда: Методичка збирка решених задатака из електричних машина трансформатори, Технички факултет Чачак, 1991.

3.    Славољуб Јанда: Методичка збирка решених задатака из електричних машина општи део електричних машина, Технички факултет Чачак, 1992.

4.    Славољуб Јанда: Методичка збирка решених задатака из електричних машина машине за једносмерну струју, Технички факултет Чачак, 1996.

5.    Славољуб Јанда, Мирослав Бјекић: Лабораторијски практикум из електричних машина I, Технички факултет Чачак, 1995.

6.    Славољуб Јанда, Мирослав Бјекић: Лабораторијски практикум из електричних машина II, Технички факултет Чачак, 1995.

Области научног и стручног рада др Славољуба Јанде су електричне машине, посебно електрична и магнетна поља, њихово нумеричко решавање, као и електротермија, посебно нумеричко решавање температурних поља. Припремио је и објавио преко 36 радова, од којих 6 научних. Учествовао је у 6 научноистраживачких пројеката као истраживач. Пензионисан је 30. септембра 1996. године, до када је обављао дужност шефа Катедре за Индустријску електроенергетику.