Линкови електротехничких факултета у окружењу

YOUTUBE видео садржаји

Виртуална лабораторија

Виртуална лабораторија за електричне машине

On line курсеви

HyperPhysics

e-Learning tools Electrical Engineering PROVERITI

Аплети електричне машине

Motor and Machines: animation and java applets

Електромоторни погони и регулација

Simulation of Electric Machine and Drive Systems using Matlab and Simulink 

Енергетска електроника

Interactive Power Electronics Seminar (iPES)

Аплети из физике и електротехнике

Falstad

Elettrotecnica

Elektromagnetisme

Curso Interactivo de Fisica en Internet

Остали занимљиви линкови

MAGNET Lab

Сајтови у изради

site TR33016

site Laboratorije za Mehatroniku

site NeReLa LiReX