Nevena  Vukić

Dr Nevena Vukić
Professor
Department of Physics and Materials

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-787

Fax: +381 032/342-101

Office No: 133

 nevena.vukic@ftn.kg.ac.rs

Име и презиме

Невена Вукић

Звање

Професор струковних студија

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или непуним радним временом и од када

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, од 2020. год

Ужа научна односно уметничка област

Графичка техника

Академска каријера

 

Година

Институција

Научна област

Ужа науч. или стр. област

Избор у звање

2020.

ВШТСС Чачак

Технолошко инжењерство

Графичка техника

Докторат

2019.

Технолошки факултет Нови Сад

Технолошко инжењерство

Инжењерство материјала

Мастер

2009.

ФТН Нови Сад

Графичко инжењерство и дизајн

Графичко инжењерство и дизајн

Диплома

2009.

ФТН Нови Сад

Графичко инжењерство и дизајн

Графичко инжењерство и дизајн

Невена Вукић је рођена у Чачку, где је завршила основну школу и гимназију. На Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, на департману за Графичко инжењерство и дизајн, дипломирала је 2009. са просечном оценом 9,62. Диплому доктора наука стекла је на Технолошком факултету Нови Сад, Универзитета у Новом Саду, на студијском програму Инжењерство материјала са просечном оценом 10,00.

Од 2009. до 2012. године била је стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије као студент докторских студија на Технолошком факултету Нови Сад, на коме је била запослена од 2012. до 2020. године, у звањима истраживач приправник, истраживач сарадник и научни сарадник.

Репрезентативне референце

  1.  

Erceg, T., Vukić, N., Šovljanski, Teofilović V., Porobić S., Baloš S., Kojić S., Terek P., Banjanin B., Rakić S. Preparation and characterization of biodegradable cellulose acetate-based films with novel plasticizer obtained by polyethylene terephthalate glycolysis intended for active packaging. Cellulose 30 (2023) 5825–5844 (M21a)

  1.  

N. Vukić, T. Erceg, M. Hadnađev, The investigation of edible packaging films based on pullulan and alginate, 11th International Symposium on Graphic Engineering and Design, November 2022, Novi Sad, Serbia, Proceedings 447-452 (M33)

  1.  

N. Vukić, I. S Ristić, M. Marinović-Cincović, R. Radičević, B. Pilić, S. Cakić, J. Budinski-Simendić, Influence of different functionalization methods of multi-walled carbon nanotubes on the properties of poly(L-lactide) based nanocomposites, Hemijska Industrija, 73 (3) (2019) 183-196 (M23)

  1.  

N. Vukić, T. Erceg, V. Teofilović, Lj. Nikolić, S. Cakić, B. Simendić, I. Ristić, The use of the green chemistry concept in the synthesis of packaging material based on polylactide, Proceedings 281 - 287, 9th International Symposium on Graphic Engineering and Design, Novi Sad, Srbija, 8-10.11.2018. (M33)

  1.  

N. Vukić, I. Ristić, B. Simendić, V. Teofilović, J. Budinski-Simendić, The influence of aging on optical, mechanical and thermal properties of printed polylactide films, 7th International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID 2014, Novi Sad, Serbia, 13-14.11.2014, Proceedings 149-153. (M33)

  1.  

N. Vukić, I. Ristić, T. Radusin, V. Simendić, B. Simendić, The influence of silica nanoparticles on printability of polylactide films, Sixth International Scientific Conference Contemporary Materials 2013, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, 4-6.7.2013, Proceedings 2014, 181-187. (M33)

  1.  

N. Vukić, I. Ristić, B. Pilić, V. Simendić, B. Simendić, Thermal and mechanical properties of printed polylactide films, Proceedings 343-347, International conference Printing Future Days 2013, Chemnitz, Germany, 10-12.9.2013. (M33)

  1.  

N. Vukić, B. Simendić, V. Vadaski, V. Simendić, I. Ristić, J. B. Simendić, The possibilities of printing waste recycling using de-inking flotation, International conference Printing Future Days 2011, Chemnitz, Germany, 7-10.11.2011. Proceedings 317-321. (M33)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Scopus: 55

   

Усавршавања: Кошице, Словачка, Институт за истраживање материјала, Словачке академије наука (2011., 2010. год.); Атина, Грчка, Институт за нaуку о материјалима у Националном истраживачком центру Demokritos (2011. год.)

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор или коаутор преко 80 радова саопштених на скуповима међународног и националног значаја или објављених у домаћим и међународним часописима, једног уџбеника и два поглавља у књигама, као и једног техничког решења. Претходно учесник на укупно пет домаћих и међународних пројеката.