Sanja Аntić

Dr Sanja Аntić
Associate Professor
Department of Electrical Engineering

Faculty of Technical Sciences Čačak1

University of Kragujevac

65, Svetog Save St.

32102 Čačak
Serbia


Phone:  +381 032/302-720

Fax: +381 032/342-101

Office No: 220

 sanja.antic@ftn.kg.ac.rs


CV Curriculum Vitae

ПРЕДМЕТИ:

Аутоматско управљање (2009-)

Дигитални системи управљања (2014-)

Регулација електромотрних погона (2009-)

--------------------------------------------------------

Основи електротехнике (2001-2016)

Електрична мерења 1 (2001-2008)

Електромоторни погони (2009-2017)

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

          Основну школу и Гимназију у Чачку завршила као носилац дипломе Вук Караџић. Школске године 1995/96 уписује се као редован студент Електротехничког одсека, смера Индустријске енергетике на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Студије електротехничког одсека – смер индустријска енергетика на Техничком факултету у Чачку, уписала је школске 1995/96. године. Дипломирала је 2000. године са просечном оценом 9.60 у току студија. Назив дипломског рада "Примена fuzzy логике у естимирању динамичког модела једносмерног мотора" (ментор проф др Данило Стојановић). Стечени академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике. У току студија више пута је награђивана за постигнуте успехе студирања. Након завршетка студија награђена је и као најуспешнији дипломирани студент школске 1999/2000. године.

         Последипломске студије уписала на Техничком факултету у Чачку 2000/01. године. На овом нивоу образовања избор предмета је био фокусиран на област Управљања континуалним и дигиталним системима, њихово моделовање и симулацију, идентификацију процеса система, рачунарско управљање системима као и пројектовању дигиталних филтара. Стекла звање Магистра техничких наука, смер - електротехника, научна област - Управљање системима 2009. године, са просечном оценом 10,00 на последипломским студијама. Назив магистарске тезе: "Симулација и реализација напонско-струјног управљања микромотора једносмерне струје" (ментор др Мирослав Бјекић).

         Докторску дисертацију под називом: "Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електро-механичким системима" одбранила је на Електротехничком факултету у Београду, Универзитета у Београду, 30.6.2016. године под менторством проф. др Жељка Ђуровића. Стечени академски назив: Доктор електротехничких наука.

СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

Докторска дисертација

     Антић, С., Примена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електро-механичким системима, Електротехнички факултет Београд, 2016.

 

Магистарска теза

Антић, С., Симулација и реализација напонско-струјног управљања микромотора једносмерне струје, Технички факултет Чачак, 2009.

Часописи међународног значаја(М20):

 • Bjekic, M., Antic, S., Milovanovic, A., „Permanent Magnet DC Motor Friction Measurement and Analysis of Friction’s Impact, International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E)“, Vol. 6, No. 5, 2011, pp. 2261-2269, ISSN: 1827-6660. (M22)

 

 • Antić, S., Djurovic, Z., Kvascev, G., „Application of Structured and Directional Residuals for Fault Detection and Isolation on Permanent-Magnet DC Motor with Amplifier“, Qual. Reliab. Eng. Int., Vol. 32, No. 7, Nov. 2016, pp. 2601–2621, ISSN: 0748-8017, DOI: 10.1002/qre.1962. (M22)

​​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bjekić, M., Šućurović, M., Božić, M., Rosić, M., Antić, S., „Using computer for measurement and visualizazion of rotating magnetic field in AC machines“, Comput. Appl. Eng. Educ., Vol. 25, No. 4, Apr. 2017, pp. 608-624, ISSN: 1061-3773, DOI:10.1002/cae.21825. (M22)

 

 •  Božić, M., Antić, S., Vujičić, V., Bjekić, M., Đorđević, G. „Electronic gearing of two dc motor shafts for wheg type mobile robot“, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No 1, March 2018, pp. 75–87, ISSN: 0353-3670, DOI:10.2298/FUEE1801075B. (M24)

 

 • Rosić, M., Antić, S., Bebić, M. „Improvements of torque ripple reduction in DTC IM drive with arbitrary number of voltage intensities and automatic algorithm modification”, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol. 29, No. 2, 2021, pp. 687-703, ISSN: 1300-0632, DOI:10.3906/elk-2003-10. (M23)

 • Antić, S., Luković, V., Đurović, Z. „Expert System for FDI of DC Motor Faults Using Structured Residuals Design Technique“, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 1, February 2023, pp 93-105, ISSN: 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE2301093A. (M24)

 

 • Dlabač, T., Antić, S.*, Ćalasan, M., Milovanović, A., Marvučić, N., „Nonlinear Tank-Level Control Using Dahlin Algorithm Design and PID Control“, Applied Sciences, Vol. 13, No. 9, p. 5414, April 2023, DOI: 10.3390/app13095414, (*corresponding author). (M22)

​​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Antic, S.Rosic, M., Djurovic, Z., and M. Bozic, Comparison of structured residuals design techniques for actuator and sensor fault detection and isolation in a permanent magnet DC motorElectr. Eng., pp. 1–19, Oct. 2023, doi: 10.1007/S00202-023-02021-Z/TABLES/12. (M23)

 

Часописи националног значаја (М50):

 • Krneta, R., Antić, S., Stojanović, D., „Recursive Least Squares Method in Parameters Identification of DC Motors Models“, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Electronics and Energetics,. Vol. 18., No. 3, December 2005, pp. 467-478, ISSN: 0353-3670. (M51)

 

 • Божић, М., Росић, М, Бјекић, М., Антић, С., „Препреке увођењу енергетски ефикасних електромотора и њихово превазилажење“, Иновације и развој, Бор, Бр. 2, стр.31-46, 2011, ISSN: 0353-2631. (M53)

 

 • Milovanović, A., Bjekić, M., Koprivica, B., Antić, S. „Pregled standarda iz oblasti energetske efikasnosti elektromotornih pogona”, TEHNIKA, God. LXVII, Br.1, 2012, str.159-168, ISSN: 0040-2176. (M52)

Међународне конференције и скупови (М30):

 • Krneta, R., Milenković, S., „Serial Antiresonance Compensator with Notch Filter“, Symposium of Electronics and Telecommunications - ETc 2004, Timisoara, Romania, 22-23. October 2004., Scientific Bulletin of the «Politehnica» University of Timisoara, Transactions on Electronics and Communications, Tom 49(63), Fascicola 1, pp. 47-52, ISSN: 1583-3380. (M33)

 

 • Milenković, S., Krneta, R., Stojanović, D., „The model analysis of the electromotor drive system with torsion load“, 6th International Power Systems Conference, Timisoara, Romania, 3-4. November 2005., Scientific Bulletin of the «Politehnica» University of Timisoara, Transactions on Power Engineering, Tom 50(64), Fascicola 1-2, pp. 349-354, ISSN: 1582-7194. (M33)

 

 • Bjekic, M., Stojanovic, D., Božic, M., Antic, S., „Potential Electricity Saving by using Energy Efficient Electric Motors“, International scientific conference - UNITECH’11, Gabrovo, Bulgaria, 18-19. Nov. 2011., Proceedings of Full Papers, Vol. I, pp. I-53-I-58, ISSN: 1313-230X. (M33)

 

 • Rosic, M., Bozic, M., Bjekic, M., Antic, S., „Energy efficiency of electric pump drive“, International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2012., Proceedings of Full Papers, Vol. I, pp. I-51-I-58, ISSN: 1313-230X. (M33)

 

 • Antic, S., Bjekic,M., Bozic, M., Rosic, M., „Motor Rewinding and Effect on Efficiency“, International scientific conference - UNITECH ’12, Gabrovo, Bulgaria, 16-17. Nov. 2012, Proceedings of Full Papers, Vol. I, pp. I-43-I-50, ISSN: 1313-230X. (M33)

 

 • Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B., Bjekić, M., Antić, S., „Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software“, IX Symposium Industrial Electronics - INDEL2012, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 1-3. November 2012., Proceedings of Full Papers, pp. 87-91, ISBN: 978-99955-46-14-4. (M33)

 

 • Antić, S, Đurović, Ž, „Permanent magnet dc motor additive faults detection and isolation“, 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, 2-5. June 2014., Proceedings of Full Papers, pp. AUI2.7.1-6, ISBN: 978-86-80509-70-9. (M33)

 

 • Antić, S, Đurović, Ž, „Application of sliding integral algorithm for parametric fault detection of a DC motor amplifier“, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, 8-11. June 2015., Proceedings of Full Papers, pp. AUI1.5.1-6, ISBN: 978-86-80509-71-6.(M33)

 

 • Antić, S, Bjekic, M., Bozic, M., Lukovic, M., „Torsional Resonance Compensation in an Electro-Mechanical System“, 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16. June 2016., Proceedings of Full Papers, pp. AUI2.6.1-6, ISBN: 978-86-7466-618-0. (M33)

 

 • Bjekic, M., Bozic, M, Rosic, M, Antić, S, „Remote experiment: Serial and parallel RLC circuit“, 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16. June 2016., Proceedings of Full Papers, pp. AUI1.2.1-6, ISBN: 978-86-7466-618-0. (M33)

 

 • Luković, M, Antić, S, Luković, V, „Simple electrical circuit to light up a gas discharge lamp“, 6th International Conference Technics And Informatics In Education - TIО2016, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 28-29. Маy 2016., Proceedings of Full Papers, pp. 57-62, ISBN: 978-86-7776-192-9. (M33)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Antić, S., Milovanović, A., Bozic, M., „Remote experiment within the teaching module: PI control of DC motor“, International scientific conference - UNITECH ’16, Gabrovo, Bulgaria, 18-19. Nov. 2016., Proceedings of Full Papers, Vol. IV, pp. IV-314-IV-319, ISSN: 1313-230X. (M33)

 

 • Rosić, M., Antić, S., Bjekić, M., Vujičić, V., „Educational laboratory setup of DC motor cascade control based on dSPACE1104 platform“, 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources - ICREPS2017, Belgrade, Serbia, 12-13. October 2017., Proceedings of Full Papers, Vol. 5, No. 1, pp. 213-222, ISBN: 978-86-81505-84-7, DOI: 10.24094/mkoiee.017.5.1.213. (M33)

 

 • Lukovic, M., Kalezic-Glisovic, A., Nedeljkovic, B, Antic, S., „A Tomographic method for determining the distance between standing wave anti-nodes and the frequency of electromagnetic radiation inside a microwave oven“, 7th International Conference Technics and Informatics in Education - TIE2018, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, 25-27. May 2018., Proceedings of Full Papers, pp. 334-339, ISBN: 978-86-7776-226-1. (M33)

 

 • Marvučić, N., Milovanović, A., Dlabač, T., Antić, S., Ćalasan, M., „The Application of Remote Experiments in Maritime Education“, 1st Kotor International Maritime Conference – KIMC 2021, Kotor, Montenegro, 26-27. November 2021., Book of abstracts, pp. 39, ISBN 978-86-7664-205-2. (M34)

 

 • Dlabač, T., Antić, S., Ćalasan, M., Milovanović, A., Marvučić, N., „Tank-level control using PID controller and Dahlin`s algorithm“, 19th International Scientific and Technical Conference on Marine traffic engineering - MTE 2022, 12-14. October 2022., Book of abstracts, pp. 14. (M34)

 

 • Antić, S., Dlabač, T., Ćalasan, M., Milovanović, A., Marvučić, N., „Tank-level control for coupled tank using PID controller“, 2nd Kotor International Maritime Conference – KIMC 2022, Kotor, Montenegro, 27-30. November 2022., Book of abstracts, pp. 57, ISBN: 976-86-7664-226-7. (M34)

 

 • Antić, S., Lukovic, V., Rosić, M., Pešović, U., „FPGA Digital Circuit for actuator and sensor FDI in DC Motor with an amplifier“, 10th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN 2023, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 5-8. June 2023., Proceedings of Full Papers, pp. EEI1.4 1-5, ISBN: 978-86-7466-970-9. (M33)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Janjic, D., Antic, S, Koprivica, B., „Detection and isolation of a multiplicative fault in a wireless power transfer system”, International scientific conference - UNITECH’23, Gabrovo, Bulgaria, 17-18. Nov. 2023., Proceedings of Full Papers, Vol. I, pp. I-133-I-139, ISSN: 1313-230X. (M33)

 

 • Antic, S, Dlabač, T, Milovanović, A „Calculation of the PID controller performance indexes for a tank system”, 3rd Kotor International Maritime Conference – KIMC 2023, Kotor, Montenegro, 26-29 November 2023, Book of abstracts, pp. 8, ISBN 978-86-80031-67-5. (M34)

Националне конференције и скупови (М60):

 • Milenković, S., Krneta, R., „Primena digitalnog opservera stanja u estimiranju parametara dinamičkog modela jednosmernog motora“, 48. Konferencija ETRAN 2004, Čačak, Srbija, 6-10. jun 2004., Zbornik radova, Tom 1, str. 211-214, ISBN: 86-80509-49-3. (M63)

 

 • Krneta, R., Milenković, S., „Serijski antirezonantni kompenzator sa digitalnim filtrom“, 49. Konferencija ETRAN 2005, Budva, Crna Gora, 5-10 jun 2005., Zbornik radova, Tom 1, str. 254-257, ISBN:86-80509-53-1. (M63)

 

 • Antić, S., Bjekić, M., „Eksperimentalno određivanje koeficijenta viskoznog trenja motora jednosmerne struje“, 53. Konferencija ETRAN 2009, Vrnjačka Banja, Srbija, 15-18. jun 2009., Zbornik radova, str. AU1.8-1-4, ISBN: 978-86-80509-64-8. (M63)

 

 • Rosić, M., Božić, M., Bjekić, M., Antić, S, „Edukativni udaljeni eksperiment upravljanja servo kontrolerom“, 59. Konferencija ETRAN 2015, Srebrno jezero, Srbija, 8-11. Jun 2015., Zbornik radova, str. AU2.2.1-5, ISBN: 978-86-80509-72-3. (M63)

 • Antić, S, Božić, M., Bjekić, M., Rosić, M., „Udaljena laboratorijska vežba za demonstraciju strujnog i naponskog upravljanja motorom jednosmerne struje“, 59. Konferencija ETRAN 2015, Srebrno jezero, Srbija, 8-11. Jun 2015., Zbornik radova, str. AU2.3.1-6, ISBN: 978-86-80509-72-3. (M63)

 

 • Antić S., Peulić A., Damljanović Đ., Krneta R., „C# Application for stepper motor control in remote experiment“, XXII Skup Trendovi razvoja: Nove tehnologije u nastavi– TREND 2016, Zlatibor, Srbija, 16.-19. Februar 2016., Zbornik radova, str. 95-98, ISBN: 978-86-7892-795-9. (M63)

Монографије националног значаја (40):

 • Bjekić, M., Stojanović, D., Milovanović, A., Koprivica, B., Rosić, M., Božić, M., Plazinić, M. Antić, S., Bjekić, D., Krneta, R., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić. L., „Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Tehnički fakultet Čačak, 2012, ISBN: 978-86-7776-147-9. 

УЏБЕНИЦИ, ПРАКТИКУМИ, ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА:

Одобрени основни универзитетски уџбеници:

 • Bjekić, M., Stević, Z., Milovanović, A. i Antić, S., „Regulacija elektromotornih pogona“, Tehnički fakultet Čačak, 2010, ISBN 978-86-7776-099-1;

 

 • Stojanović, D., Milovanović, A., Antić, S. „Uvod u sisteme automatskog upravljanja - teorija i primeri“, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, 2021, ISBN 978-86-7776-246-9.

 

Збирка задатака:

 • Sretenović, D., Bjekić, М., Dobričić, М., Antić, S., „Zbirka rešenih zadataka iz elektromotornih pogona– drugo dopunjeno i prošireno izdanje“, Visoka škola tehničkih strukovih studija Čačak, 2011, ISBN 978-86-86139-51-1

 

Збирке удаљених лабораторијских експеримената:

 • Каталог удаљених лабораторијских експеримената и вежби са упутствима за употребу, Факултет техничких наука, Чачак, 2015. ISBN 978-86-7776-180-6;

 

 • Каталог лабораторијских наставних модула са удаљеним експериментима, Факултет техничких наука, Чачак, 2016, ISBN 978-86-7776-189-9;

ПРОЈЕКТИ:

 • Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона, Руководилац пројекта М Бјекић, носилац пројекта Технички факултет Чачак, Програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој, област Енергетика, рударство и енергетска ефикасност, број пројекта ТР 33016, 2011-2014

 

 • Пројектовање и развој прототипа четвороосне нумерички управљане машине за наваривање, носилац пројекта Иновациони центар Машинског факултета у Београду, програм иновационе делатности утврђеном за 2011. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије, број пројекта 451-03-00605/2012-16/25

 

 • Building Network of Remote Labs for strengthening university-secondary vocational schools collaboration, 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES, supported by The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Иновирање групе стручно апликативнох предмета студијског програм ЕРИ - модул Индустријска електроенергетика у циљу развоја дигиталних компетенција и извођења елемената концепта Индустрија 4.0 (IeeDigKompI4.0), руководилац прокјекта М. Бјекић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2018-2019.

 

 • Осавремењавање наставе 3 обавезна предмета Електричне машине 2, Аутоматско управљање и Електромоторни погони на студијском програму основних академских студија електротехничко и рачунарско инжењерство (ЕМПА), руководилац прокјекта С. Антић, носилац пројекта Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Крагујевцу; програмска активност Развој високог образовања, Министартво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; период 2020-2021.