Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 20007 Дистрибуирани извори енергије 1 2 2 0 6 О
2 Предмет изборног блока 1 (Бира се 4 од 20)
21004 Алгоритми и технике моделовања 1 2 2 0 6 И
20072 Регулација електромоторних погона 1 2 2 0 6 И
20083 Управљање на даљину 1 2 2 0 6 И
20080 Упрвљање електроенергетским системима 1 2 2 0 6 И
20078 Специјалне електричне инсталације 1 2 2 0 6 И
21012 Софтверска анализа кола 1 2 2 0 6 И
21014 Рачунарско моделовање електромагнетских поља 1 2 2 0 6 И
20031 Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења 1 2 2 0 6 И
20034 Мониторинг и визуелизација процеса 1 2 2 0 6 И
20035 Моделирање и симулација динамичких система 1 2 2 0 6 И
21017 Кола енергетске електронике, управљање и моделовање 1 2 2 0 6 И
21016 Квалитет електричне енергије 1 2 2 0 6 И
20015 Индустријске комуникационе мреже 1 2 2 0 6 И
20011 Електрична мерења неелектричних величина 1 2 2 0 6 И
21015 Електрична вуча и возила 1 2 2 0 6 И
20004 Виртуелна инструментација 1 2 2 0 6 И
21001 Вештачка интелигенција са примерима 1 2 2 0 6 И
21013 Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система 1 2 2 0 6 И
21011 Аналогно-дигитална електроника 1 2 2 0 6 И
21010 Аналогна електроника 1 2 2 0 6 И
3 20068 Планирање електроенергетских система 2 2 2 0 6 О
4 20092 Стручна пракса 2 0 0 6 4 О
5 20085 Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 0 0 16 10 О
6 20101 Мастер рад 2 0 0 3 10 О
Циљ мастер студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергeтика, Електроенергетски системи и Рачунарско и софтверско инжењерство, јесте образовање високо компетентних мастер инжењера електротехнике и рачунарског инжењерства, који поседују сва неопходна знања и интелектуалне вештине у мултидисциплинарном контексту, при решавању захтевнијих проблема за рад у привреди, као и за наставак школовања на специјалистичким и докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја. Одшколовани мастер нжењери биће оспособљени за развој и пројектовање сложених система у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Један од специфичних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести о потреби перманентног образовања и напредовања у својој области. Једино се на тај начин може остати на потребном стручном и интелектуалном нивоу који одговара развоју науке и технологије у свету. Циљ студијског програма такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, руковођење истраживачким и развојним тимовима, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности (кроз научне и стручне радове).

Похађањем једног од три предложена студијска модула неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у својој области су:
* разматрање, разумевање, формулисање и презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;
* анализа проблема, синтеза и предлог могућих (оптималних) решења;
* адекватно (писмено и вербално) извештавање о предложеном решењу, идеји или иновацији, користећи адекватну техничку терминологију;
* тимски истраживачки рад;

 Мастер инжењери на студијском модулу Електроенергетски системи треба да се оспособе за рад на софистицираним проблемима у областима производње, преноса и дистрибуције електричне енергије: обухватање примене технолошких новина у планирању и експлоатацији ЕЕС-а, интеграција дистрибуираних извора у систем, примена нових концепата одржавања ВН-опреме, коришћење уређаја енергетске електронике и информационих технологија у активним дистрибутивним мрежама
Студијски програм је конципиран тако да његовим савладавањем студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције.

Студент стиче опште способности за:

• Интеграцију знања и критичког мишљења при решавању сложених проблема.
• Стручно и научно утемељене анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања усвојеног решења у експлоатацији, са јасном представом шта су предности и недостаци усвојеног решења.
• Вођење делова развоја, пројектовања, конструисања и експлоатације сложених система.
• Интензивно коришћење информационо-комуникационих и других технологија.
• Стално унапређење знања и праћење развоја светске технологије, кроз самостално праћење стручне литературе.
• Решавања проблема у новом (сличном, непознатом) окружењу, унутар уже научне области.

Предметно-специфичне способности на модулу Електроенергетски системи су:
• Темељно познавање и разумевање широке класе проблема у ужој научној области.
• Оспособљеност за учешће у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова.
• Самостално креирање и извођење експеримената и мерења. Способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, статистичке и друге обраде добијених резултата.
• Утврђивање стања ВН-опреме датог типа и дефинисања потребних мера и активности да би се стање опреме довело на жељени ниво
• Способност уочавања потребе и могућности примене нових технолошких решења, на основу резултата техно-економских анализа
• Способност уочавања проблема и њиховог решавања када је у питању „прелазак“ са пасивне на активну дистрибутивну мрежу (сагледавање тренутног стања, дефинисање потреба и услова за реконфигурацију, утврђивање параметара нове мреже и принципа експлоатације)
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Алгоритми и технике моделовања 1 И
doc Аналогна електроника 1 И
doc Аналогно-дигитална електроника 1 И
doc Аутоматизација и поузданост дистрибутивних система 1 И
doc Вештачка интелигенција са примерима 1 И
doc Виртуелна инструментација 1 И
doc Дистрибуирани извори енергије 1 О
doc Електрична вуча и возила 1 И
doc Електрична мерења неелектричних величина 1 И
doc Индустријске комуникационе мреже 1 И
doc Квалитет електричне енергије 1 И
doc Кола енергетске електронике, управљање и моделовање 1 И
doc Мастер рад 2 О
doc Моделирање и симулација динамичких система 1 И
doc Мониторинг и визуелизација процеса 1 И
doc Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења 1 И
doc Планирање електроенергетских система 2 О
doc Рачунарско моделовање електромагнетских поља 1 И
doc Регулација електромоторних погона 1 И
doc Софтверска анализа кола 1 И
doc Специјалне електричне инсталације 1 И
doc Стручна пракса 2 О
doc Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 2 О
doc Управљање на даљину 1 И
doc Упрвљање електроенергетским системима 1 И