Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Катедре

 

Чланови Катедре:

- Др Ивана Крсмановић, Професор струковних студија, Шеф катедре

(Област: Филолошке науке-Енглески језик)

- Проф. др Драгана Бјекић, Редовни професор

(Област: Психолошке и педагошке науке)

- Др Милица Стојковић, Доцент

(Област: Психологија образовања)

- Др Биљана Ђорић, Доцент

(Област: Методика информатичког образовања)

- Др Лена Тица, Доцент

(Област: Филолошке науке - Енглески језик)

- Др Весна Петровић, Предавач

(Област: Филолошке науке-Енглески језик)

- Лидија Палуровић, Наставник страног језика

(Област: Филолошке науке-Енглески језик )

- Ана Радовић Фират, Наставник страног језика

(Област: Филолошке науке-Енглески језик)

- Весна Ковачевић, Наставник страног језика у пензији

(Област: Филолошке науке-Енглески језик)


Катедра за друштвено-хуманистичке науке је научно-стручно тело које обезбеђује реализацију наставе из широког подручја друштвено-хуманистичких и педагошко-техничких наука које су заступљене у предметима на свим студијским програмима на ФТН. Наставни предмети које реализују чланови Катедре усмерени су ка оснаживању комуникационих компетенција у професионалном деловању и функционалне писмености на страним језицима будућих инжењера и наставника, али и посебних психолошко-педагошко-методичких компетенција будућих наставника.
Основна делатност ове катедре започета је још оснивањем Педагошко-техничког факултета 1975. године када су реализовани први студијски програми: професор техничког образовања, професор електротехнике и професор машинства. Мада са прекидима, и до данас Катедра одржава овај спецификум Факултета реализујући сада наставу за наставничке профиле на мастер нивоу образовања. Данас су професори школовани на ФТН запослени широм Србије, али и у земљама у окружењу, у европском и ваневропском образовном простору, и представљају промотере технике, али и самог Факултета.

Активности Катедре за педагошко-техничке науке су:
- организација наставе предмета Катедре,
- стална анализа и усавршавање наставних програма појединих предмета у складу са савременим светским трендовима у развоју научне мисли и истраживања,
- праћење квалитета и ефикасности наставног процеса који реализују наставници и асистенти/сарадници Катедре, као и помоћ у евалуацији наставног процеса на читавом Факултету,
- одобравање завршних, дипломских и мастер радова, одређивање комисија за одбрану ових радова,
- од 2006. године организовање бијеналне Научно-стручне конференције са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању“ и помоћ у организацији сродних конференција и симпозијума.
- оснаживање научних и наставних компетенција чланова Катедре, њихово стручно усавршавање и промоција квалитетног рада,
- учествовање чланова Катедре у реализацији научно-истраживачких пројеката чији је носилац Факултет, али и друге високошколске институције, као и у различитим облицима формалног и неформалног континуираног образовања;
- укључивање чланова Катедре у рад националних и међународних организација, комисија и тела релевантних за научне области и наставне предмете Катедре (чланство у АТЕЕ и стручним националним удружењима);
- обезбеђивање предуслова за учествовање чланова Катедре на научним и стручним конференцијама,
- сарадња са школама, другим високошколским институцијама у земљи и ван земље, радним организацијама, владиним институцијама у области развоја образовања; ова сарадња се остварује извођењем заједничких пројеката, разменом наставника и сарадника, учешћем у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација, пројеката итд;
- промоција Факултета и студијских програма,
- развој наставних и научних публикација, припрема квалитетних научних и стручних радова и обезбеђивање квалитетних издања.


Катедра за педагошко-техничке науке остварује и посебне задатке развоја и обезбеђивања одрживости студијских програма наставничких профила (СП ИАС ТИ, СП МАС ТИ за е-учење, СП МАС ПЕРИ, СП МАС ПМИ) - израда студијских програма и праћење квалитета и ефикасности наставе.
Чланови Катедре су укључени у рад различитих комисија и тела Министарства просвете, науке и технолошког развоја и завода чија је делатност унапређење и вредновање васпитно-образовног процеса, доношење стандарда и прописа (Савет за средње стручно образовање и образовање одраслих, комисије за развој образовних профила, комисије за стандарде у образовању итд.).

Катедра за друштвено-хуманистичке науке
Чланови Катедре:

- Проф. др Александар Ранковић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Електроенергетика)

- Проф. др Мирослав Бјекић, Редовни професор

(Област: Електроенергетика)

- Проф. др Владица Мијаиловић, Редовни професор

(Област: Електроенергетика)

- Др Марко Росић, Ванредни професор

(Област: Електроенергетика)

- Др Драган Ћетеновић, Доцент

(Област: Електроенергетика)

- Др Драган Брајовић, Професор струковних студија

(Област: Електроенергетика)

- Др Милан Добричић, Професор струковних студија

(Област: Електроенергетика)

- Димитрије Розгић, Асистент

(Област: Електроенергетика)

- Стефан Чубоновић, Асистент

(Област: Електроенергетика)

- Марко Шућуровић, Асистент

(Област: Електроенергетика)

- Вељко Благојевић, Сарадник у настави

(Област: Електроенергетика)


Електроенергетика је област која има врло дугу и успешну традицију школовања на овом факултету, чему су свакако допринеле и активности Катедре за електроенергетику. Сталним усавршавањем наставног процеса, Катедра је успела да ову област учини атрактивном и привлачном за студенте, тако да су инжењери електроенергетике школовани на овом факултету успешни стручњаци у многим великим јавним државним компанијама, као и приватним предузећима широм наше земље и иностранства. Од конкретних активности Катедре посебно се издвајају:• Израда новог наставног плана основних и последипломских студија који су знатно више прилагођени савременим потребама студената и Болоњском процесу.

• Реализација више научно-истраживачких пројеката финансираних од стране Министарства за науку и заштиту животне средине, Европске агенције за реконструкцију и развој и других привредних организација.

• Сарадња са више сродних институција из земље и иностранства, која се спроводи кроз извођење заједничких пројеката, размену наставника и сарадника, учешће у комисијама за одбрану магистарских теза и докторских дисертација и многе друге видове.

• Стална анализа и усавршавање наставних програма појединих предмета у складу са савременим светским трендовима у развоју научне мисли и истраживања.

• Врло интензивна издавачка делатност (монографије, уџбеници, збирке задатака и слично), при чему се издања користе у настави на многим електротехничким факултетима и вишим школама у земљи и окружењу.

• Стална брига о стручном усавршавању и напредовању наставника и сарадника, кроз учешће на конференцијама у земљи и иностранству, набавку најновије литературе и часописа и слично.Катедра за електроенергетику
Чланови Катедре:

- Проф. др Јасмина Весић Васовић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Менаџмент и операциона истраживања)

- Проф. др Нада Дамљановић, Редовни професор

(Област: Примењена математика)

- Др Зоран Нешић, Ванредни професор

(Област: Менаџмент и операциона истраживања)

- Др Неда Николић, Ванредни професор

(Област: Менаџмент)

- Др Милош Папић, Ванредни професор

(Област: Менаџмент информациони системи)

- Др Александар Драгашевић, Доцент

(Област: Менаџмент информациони системи)

- Др Јелена Јовановић, Професор струковних студија

(Област: Организација и менаџмент)

- Весна Илић Даријевић, Предавач

(Област: Графички дизајн)

- Вучеља Лекић, Асистент

(Област: Примењена математика)

- Катарина Павловић, Асистент

(Област: Математика)

- Владан Пауновић, Асистент

(Област: Инжењерски менаџмент и Менаџмент и операциона истраживања )

- Сања Пузовић, Асистент

(Област: Инжењерски менаџмент и Менаџмент и операциона истраживања)

- Бранкица Шутић-Милићевић, Асистент

(Област: Урбани дизајн)

- Проф. др Мирослав Радојичић, Редовни професор у пензији

(Област: Менаџмент и операциона истраживања)

- Проф. др Милош Радовановић, Редовни професор у пензији

(Област: Урбани дизајн)


У контексту процеса образовања индустријских менаџера тежиште и кључни задатак Катедре је имплементација образовних садржаја из усмеравајућих предмета који треба да омогуће да у складу са пројектованим профилом студенти стекну специфична знања релевантна за суштину будућих активности у вези са индустријским менаџментом. Катедра покрива стручне предмете почев од Индустријског менаџмента, Теорије организације, Организације рада, Организације производње, Менаџмент информационих система, Менаџмента развојем, Индустријског маркетинга, Пословне политике и предузетништва, Операционих истраживања у индустрији, Менаџмента људским ресурсима, Индустријског дизајна, Привредног права итд.Катедра је иницирала заокружавање процеса образовања организовањем последипломских студија и то организовањем специјалистичких студија из следећих научних области: Индустријски менаџмент, Менаџмент информационих система, Предузетнички менаџмент, Менаџмент односа са јавношћу, Менаџмента, Еколошког менаџмента, Магистарских студија из области Индустријског менаџмента као и Докторске студије из области менаџмента .

Катедра је организовала и развила Концепт школе менаџмента као отворен и флексибилан са структуром наставне материје по блоковима: Менаџмент блок, Организациони, Индустријски маркетинг, Развојно стратешки, Техничко технолошки, економије и финансија итд. Перманентог образовање из области менаџмента за стратешки, тактички и оперативни ниво. Семинари и курсеви за менаџмент предузећа, предузетничка оријентација, образовање за бизнис планирање, консалтинг за риск менаџмент, финансијски и маркетинг менаџмент, израда развојно инвестиционих пројеката, израда информационих система, подизања конкурентне способности предузећа, процена вредности капитала, приватизационог просепекта, социјалног програма, презентација пословања и материјала.

Контакт информације:

тел: 032/302-729Катедра за индустријски менаџмент
Чланови Катедре:

- Проф. др Данијела Милошевић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Информационе технологије и системи)

- Проф. др Владе Урошевић, Редовни професор

(Област: Примењене рачунарске наука
и информатика)

- Др Владимир Младеновић, Редовни професор

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Ненад Стефановић, Редовни професор

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Вељко Алексић, Ванредни професор

(Област: Образовна технологија)

- Др Марија Благојевић, Ванредни професор

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Марјан Милошевић, Ванредни професор

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Олга Ристић, Ванредни професор

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Весна Ружичић, Доцент

(Област: Информациони системи)

- Др Небојша Станковић, Доцент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Др Наташа Гојгић, Професор струковних студија

(Област: Рачунарска техника и информационе технологије)

- Мр Младен Јањић, Предавач

(Област: Информационе технологије и системи)

- Мр Марија Николић, Предавач

(Област: Рачунарска техника и информационе технологије)

- Мр Биљана Савић, Предавач

(Област: Рачунарска техника и информационе технологије)

- Андријана Габоровић, Асистент

(Област: Информациони системи)

- Катарина Карић, Асистент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Катарина Митровић, Асистент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Јелена Плашић, Асистент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Маја Радовић, Асистент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Никола Станић, Асистент

(Област: Информационе технологије и системи)

- Проф. др Живадин Мицић, Редовни професор у пензији

(Област: Информационе технологије и системи)
Катедра за информационе технологије
Чланови Катедре:

- Проф. др Снежана Драгићевић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Термотехника и термоенергетика)

- Проф. др Драган Ђурчић, Редовни професор

(Област: Математика)

- Проф. др Иван Милићевић, Редовни професор

(Област: Примењена механика, механизми и конструкције)

- Др Марко Поповић, Ванредни професор

(Област: Конструкционо машинство)

- Др Марија Ђукић, Професор струковних студија

(Област: Математика )

- Др Бојан Јеремић, Професор струковних студија

(Област: Машинско инжењерство)

- Др Светислав Марковић, Професор струковних студија

(Област: Машинско инжењерство)

- Војислав Вујичић, Асистент

(Област: Мехатронички системи и процеси и Конcтрукционо машинство)

- Милан Марјановић, Асистент

(Област: Термотехника и термоенергетика
и Конструкционо машинство)

- Даница Фатић, Асистент

(Област: Теоријска математика и примене)

- Др Вера Лазаревић, Ванредни професор у пензији

(Област: Математика)

- Проф. др Звонимир Југовић, Редовни професор у пензији

(Област: Конструкционо машинство)

- Проф. др Љубиша Папић, Редовни професор у пензији

(Област: Ефекивност техничких система и Систем квалитета )


Катедра за машинство реализује наставни процес на академским и струковним студијама, на смеровима Техника и информатика, Индустријски менаџмент, Мехатроника, Електроенергетика и Рачунарска техника. Такође превиђено је учешће наставника Катедре у настави последипломских студија и изради докторских дисертација.Научно-истраживачка делатност Катедре за машинство обухватала је током свих година њеног постојања неколико истраживачких праваца. Чланови Катедре су као носиоци и учесници истраживања реализовали већи број научно-истраживачких пројеката из области основних истраживања, технолошког развоја, националног програма енергетске ефикасности и др.

Истраживачка делатност Катедре резултовала је бројним извештајима, публикацијама у међународним и домаћим научним часописима, саопштењима на скуповима у земљи и иностранству. Поред тога, у оквиру наведених истраживачких праваца постоји интензивна сарадња са научним и привредним установама у земљи и иностранству.


Катедра за машинство
Чланови Катедре:

- Проф. др Срећко Ћурчић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Логистика и производне технологије)

- Др Момчило Вујичић, Професор струковних студија

(Област: Електроенергетика)

- Др Јелена Баралић, Ванредни професор

(Област: Производне технологије)

- Др Недељко Дучић, Ванредни професор

(Област: Производне технологије)

- Др Александар Јовичић, Доцент

(Област: Производне технологије)

- Др Анђелија Митровић, Доцент

(Област: Производне технологије)

- Др Бранко Сарић, Доцент

(Област: Математичка анализа са применама)

- Александра Стакић, Асистент

(Област: Производне технологије)Катедра за мехатронику
Чланови Катедре:

- Проф. др Предраг Петровић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Електроника)

- Проф. др Аленка Миловановић, Редовни професор

(Област: Теоријска и општа електротехника)

- Др Бранко Копривица, Ванредни професор

(Област: Теоријска и општа електротехника)

- Др Милан Плазинић, Ванредни професор

(Област: Теоријска и општа електротехника)

- Др Сања Антић, Доцент

(Област: Теоријска и општа електротехника)

- Др Ана Татовић, Доцент

(Област: Теоријска и општа електротехника )

- Др Дејан Вељковић, Професор струковних студија

(Област: Општа електротехника и електроника)

- Др Александар Ковачевић, Професор струковних студија

(Област: Општа електротехника и електроника)

- Срђан Дивац, Асистент

(Област: Теоријска и општа електротехника)

- Михајло Татовић, Асистент

(Област: Електроника)

- Др Божимир Мишковић, Професор струковних студија у пензији

(Област: Електротехника и рачунарство)

- Проф. др Слободан Ђукић, Редовни професор у пензији

(Област: Електроника)

- Проф. др Јерослав Живанић, Редовни професор у пензији

(Област: Електричне машине и Електромагнетика)Катедра за општу електротехнику и електронику
Чланови Катедре:

- Др Сандра Милуновић Копривица, Ванредни професор, Шеф катедре

(Област: Мемаџмент трендови и бизнис)

- Проф. др Цариша Бешић, Редовни професор

(Област: Менаџмент трендови и бизнис)

- Др Владимир Радовановић, Ванредни професор

(Област: Менаџмент и бизнис)

- Јасмина Ћурчић, Асистент

(Област: Менаџмент )

- Милена Дамњановић, Асистент

(Област: Предузетничка економија)

- Лидија Пауновић, Асистент

(Област: Електронско пословање)

- Гордана Рендулић-Давидовић, Асистент

(Област: Менаџмент и бизнис)

- Никола Радосављевић, Сарадник у настави

(Област: Менаџмент трендови и бизнис)

- Проф. др Алемпије Вељовић, Редовни професор у пензији

(Област: Менаџмент информациони системи)Катедра за предузетнички менаџмент
Чланови Катедре:

- Др Урош Пешовић, Доцент, Шеф катедре

(Област: Рачунарска техника)

- Др Вања Луковић, Ванредни професор

(Област: Рачунарска техника)

- Др Милан Весковић, Доцент

(Област: Eлектроника)

- Др Ђорђе Дамњановић, Доцент

(Област: Рачунарска техника)

- Др Жељко Јовановић, Доцент

(Област: Рачунарска техника)

- Др Бранко Марковић, Доцент

(Област: Рачунарска техника)

- Др Марина Милошевић, Доцент

(Област: Рачунарска техника)

- Дејан Вујичић, Асистент

(Област: Рачунарска техника)

- Михаило Кнежевић, Асистент

(Област: Рачунарска техника)

- Дијана Стојић, Асистент

(Област: Рачунарска техника)

- Марија Вујовић, Сарадник у настави

(Област: Рачунарска техника)

- Проф. др Радојка Крнета, Редовни професор у пензији

(Област: Рачунарска техника)

- Проф. др Синиша Ранђић, Редовни професор у пензији

(Област: Рачунарска техника и телекомуникације)Катедра за рачунарско и софтверско инжењерство
Чланови Катедре:

- Проф. др Небојша Митровић, Редовни професор, Шеф катедре

(Област: Физика)

- Проф. др Алекса Маричић, Професор емеритус

(Област: Физика)

- Др Јелена Пуреновић, Ванредни професор

(Област: Физика и технологија материјала)

- Др Павле Спасојевић, Ванредни професор

(Област: Материјали)

- Др Весна Величковић, Доцент

(Област: Примењена хемија)

- Др Александра Калезић-Глишовић, Доцент

(Област: Примењена физика)

- Др Милентије Луковић, Доцент

(Област: Примењена физика)

- Др Боривоје Недељковић, Доцент

(Област: Материјали )

- Др Невена Вукић, Професор струковних студија

(Област: Графичка техника)

- Др Горан Мајсторовић, Професор струковних студија

(Област: Текстилне технологије)

- Др Братислав Чукић, Професор струковних студија

(Област: Материјали и технологије)

- Милош Марић, Асистент

(Област: Графичка техника)

- Јелена Орељ, Асистент

(Област: Сензорика)

- Проф. др Бранка Јордовић, Редовни професор у пензији

(Област: Материјали, Екологија и еколошки менаџмент)Катедра за физику и материјале