Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10069 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 10102 Основе електротехнике 1 1 3 3 0 6 О
3 10198 Физика 1 1 3 2 1 6 О
4 10120 Основи техничке писмености 1 1 1 0 3 О
5 11012 Основе програмирања 1 2 2 0 6 О
6 Предмет изборног блока 1
10132 Практикум из математике 1 1 1 1 0 3 И
11014 Практикум из основа електротехнике 1 1 1 0 1 3 И
11015 Практикум из физике 1 1 0 1 3 И
11017 Комуникационе вештине инжењера 1 1 1 0 3 И
7 10070 Математика 2 2 4 3 0 6 О
8 10103 Основе електротехнике 2 2 3 3 0 6 О
9 10199 Физика 2 2 3 2 1 6 О
10 10231 Основи рачунарске технике 2 2 2 0 6 О
11 10135 Практикум из основа електротехнике 2 2 1 0 1 3 О
12 Предмет изборног блока 2
11018 Енглески језик 1а 2 1 1 0 3 И
11019 Енглески језик 1б 2 1 1 0 3 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
13 10071 Математика 3 3 3 4 0 6 О
14 10176 Теорија електротехничких кола 3 3 2 0 6 О
15 11011 Електрична мерења 3 2 1 1 6 О
16 10028 Електротехнички материјали 3 2 0 2 6 О
17 Предмет изборног блока 3
11020 Енглески језик за ЕРИ 2а 3 2 2 0 6 И
11021 Енглески језик за ЕРИ 2б 3 2 2 0 6 И
18 11013 Електроника 4 4 3 1 6 О
19 11023 Енергетски трансформатори 4 2 1 1 6 О
20 11043 Мерења у електроенергетици 4 2 1 1 6 О
21 10029 Електромагнетика 4 3 2 0 6 О
22 Предмет изборног блока 4
10018 Дискретна математика 4 2 3 0 6 И
10168 Сигнали и системи 4 2 2 0 6 И
10144 Програмски језици 4 2 2 0 6 И
10174 Софтверски алати 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
23 11022 Једносмерне и асихроне машине 5 2 1 1 5 О
24 10027 Енергетска електроника 5 3 2 1 6 О
25 10121 Основе телекомуникација 5 2 2 0 5 О
26 10082 Техничка механика 5 2 2 0 6 О
27 Предмет изборног блока 5
10094 Машински елементи 5 2 2 0 5 И
11003 Примењена термодинамика и механика флуида 5 2 2 0 5 И
28 Предмет изборног блока 6
11004 Општа енергетика 5 2 1 0 5 И
11005 Аквизициони системи 5 2 1 0 5 И
10015 Дигитална електроника 5 3 2 0 5 И
29 11025 Синхроне машине 6 2 2 0 6 О
30 10006 Аутоматско управљање 6 3 2 0 6 О
31 10040 Елементи и модели ЕЕС-а 6 2 2 0 6 О
32 11026 Електричне инсталације ниског напона 6 2 1 1 5 О
33 10036 Електране и обновљиви извори енергије 6 2 2 0 5 О
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
34 10182 Техника високог напона 7 3 2 0 5 О
35 10158 Разводна постројења 7 3 2 0 5 О
36 10037 Електромоторни погони 7 2 2 1 5 О
37 10020 Дистрибутивне и индустријске мреже 7 3 2 0 5 О
38 Предмет изборног блока 7
10001 Анализа ЕЕС-а 7 3 2 0 5 И
11031 Индустријска аутоматика 7 2 0 1 5 И
39 Предмет изборног блока 8
10013 Високонапонска расклопна опрема 7 2 0 1 5 И
11034 Фреквентни претварачи и серво контролери 7 2 0 1 5 И
11039 Eлектрично осветљење 7 2 1 1 5 И
10017 Дигитални системи управљања 7 2 2 0 5 И
10059 Испитивање електричних машина 7 2 0 1 5 И
40 10162 Релејна заштита 8 3 2 0 5 О
41 11044 Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 8 3 0 2 5 О
42 Предмет изборног блока 9
10023 Експлоатација ЕЕС-а 8 3 2 0 6 И
10039 Електротермија 8 3 2 0 6 И
43 Предмет изборног блока 10
10122 Пројекат из анализе ЕЕС-а 8 1 1 0 3 И
10152 Пројекат из разводних постројења 8 1 1 0 3 И
10146 Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа 8 1 1 0 3 И
11040 Пројекат из електричних машина 8 1 1 0 3 И
11041 Пројекат из електромоторних погона 8 1 1 0 3 И
44 10207 Стручна пракса 8 0 0 0 3 О
45 11042 Истраживачки рад 8 0 0 0 2 О
46 10218 Дипломски рад 8 0 0 0 6 О
Циљ основног студијског програма Електроенергетика јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике, са високим нивоом компетенција и академских вештина, у складу са актуелном светском праксом у овој области.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају: 1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, 2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, 3) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и 4) способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Студијски програм оспособљава студенте:
- за рад у области употребе електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за вођење електро дела у производним технолошким процесима и разне друге примене електричне енергије (електромоторни погони, електричне инсталације, заштита, осветљење, електротермија, индустријска аутоматика и слично).
- за рад у областима производње, преноса, дистрибуције електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију делова електроенергетских система, диспечерске послове у центрима управљања производним, преносним и дистрибутивним подсистемима, одржавање разноврсне опреме у хидро и термоелектранама, постројењима, трансформаторским станицама и слично. Посебна пажња је посвећена проучавању промена које су наметнуте увођењем у експлоатацију дистрибуираних извора електричне енергије и свега што из тога проистиче (нови принципи пројектовања, управљања и експлоатације ЕЕС-а, интензивна примена уређаја енергетске електронике и информационих технологија).
Опште:
• Поседује високоспецијализована и стручна знања да разуме, формулише, решава и тумачи различите инжењерске проблеме.
• Стиче способност да самостално решава сложене проблеме, изводи експерименте, врши статистичку обраду резултата као и да формулише и доноси одговарајуће закључке.
• Компетентан је да прати и примени новине у струци.
• Оспособљен је за мултидисциплинарни и тимски рад.
• Оспособљен је за критичко вредновање, анализирање и интерпретирање инжењерских и других научних резултата.

Предметно-специфичне:
• Примењује основне законе електротехнике, детаљно познаје област производње, преноса и употребе електричне енергије.
• Оспособљен је да:
    • решава проблеме пројектовања, уградње и испитивање електро опреме у индустрији;
    • самостално пројектује и испитује електричну опрему, електромоторне погоне и инсталације;
    • учествује у развоју, пројектовању, конструисању и примени сложених електроенергетских система, или њихових делова;
    • управља радом хидро- или термо-електранама.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Eлектрично осветљење 7 И
doc Једносмерне и асихроне машине 5 О
doc Аквизициони системи 5 И
doc Анализа ЕЕС-а 7 И
doc Аутоматско управљање 6 О
doc Високонапонска расклопна опрема 7 И
doc Дигитална електроника 5 И
doc Дигитални системи управљања 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Дискретна математика 4 И
doc Дистрибутивне и индустријске мреже 7 О
doc Експлоатација ЕЕС-а 8 И
doc Електране и обновљиви извори енергије 6 О
doc Електрична мерења 3 О
doc Електричне инсталације ниског напона 6 О
doc Електромагнетика 4 О
doc Електромоторни погони 7 О
doc Електроника 4 О
doc Електротермија 8 И
doc Електротехнички материјали 3 О
doc Елементи и модели ЕЕС-а 6 О
doc Енглески језик 1а 2 И
doc Енглески језик 1б 2 И
doc Енглески језик за ЕРИ 2а 3 И
doc Енглески језик за ЕРИ 2б 3 И
doc Енергетска електроника 5 О
doc Енергетски трансформатори 4 О
doc Индустријска аутоматика 7 И
doc Испитивање електричних машина 7 И
doc Истраживачки рад 8 О
doc Комуникационе вештине инжењера 1 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика 3 3 О
doc Машински елементи 5 И
doc Мерења у електроенергетици 4 О
doc Општа енергетика 5 И
doc Основе електротехнике 1 1 О
doc Основе електротехнике 2 2 О
doc Основе програмирања 1 О
doc Основе телекомуникација 5 О
doc Основи рачунарске технике 2 О
doc Основи техничке писмености 1 О
doc Практикум из математике 1 1 И
doc Практикум из основа електротехнике 1 1 И
doc Практикум из основа електротехнике 2 2 О
doc Практикум из физике 1 И
doc Примењена термодинамика и механика флуида 5 И
doc Пројекат из анализе ЕЕС-а 8 И
doc Пројекат из дистрибутивних и индустријских мрежа 8 И
doc Пројекат из електричних машина 8 И
doc Пројекат из електромоторних погона 8 И
doc Пројекат из разводних постројења 8 И
doc Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 8 О
doc Програмски језици 4 И
doc Разводна постројења 7 О
doc Релејна заштита 8 О
doc Сигнали и системи 4 И
doc Синхроне машине 6 О
doc Софтверски алати 4 И
doc Стручна пракса 8 О
doc Теорија електротехничких кола 3 О
doc Техника високог напона 7 О
doc Техничка механика 5 О
doc Физика 1 1 О
doc Физика 2 2 О
doc Фреквентни претварачи и серво контролери 7 И