Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 10069 Математика 1 1 3 3 0 6 О
2 10102 Основе електротехнике 1 1 3 3 0 6 О
3 11001 Техничка физика 1 1 3 2 1 6 О
4 10183 Технички материјали 1 2 0 2 6 О
5 11012 Основе програмирања 1 2 2 0 6 О
6 Предмет изборног блока 1
10132 Практикум из математике 1 1 1 1 0 3 И
11009 Конструктивна геометрија 1 2 1 0 3 И
7 10070 Математика 2 2 4 3 0 6 О
8 10103 Основе електротехнике 2 2 3 3 0 6 О
9 11002 Техничка физика 2 2 3 2 1 6 О
10 10184 Техничко цртање 2 2 1 1 6 О
11 Предмет изборног блока 2
11018 Енглески језик 1а 2 1 1 0 3 И
11019 Енглески језик 1б 2 1 1 0 3 И
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
12 10071 Математика 3 3 3 4 0 6 О
13 11011 Електрична мерења 3 2 1 1 6 О
14 10081 Техничка механика 1 3 2 2 0 5 О
15 11017 Комуникационе вештине инжењера 3 1 1 0 3 О
16 Предмет изборног блока 3
10176 Теорија електричних кола 3 3 2 0 6 И
11028 Електричне инсталације и компоненте 3 2 2 0 6 И
17 Предмет изборног блока 4
11029 Енглески језик 2а 3 2 2 0 5 И
11030 Енглески језик 2б 3 2 2 0 5 И
18 11013 Електроника 4 4 3 1 6 О
19 10179 Техничка механика 2 4 2 2 0 6 О
20 10144 Програмски језици 4 2 2 0 6 О
21 11007 Увод у мехатронику 4 3 1 0 5 О
22 Предмет изборног блока 5
10168 Сигнали и системи 4 2 2 0 6 И
10231 Основи рачунарске технике 4 2 2 0 6 И
10174 Софтверски алати 4 2 2 0 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
23 10083 Механика машина 5 2 2 0 5 О
24 10094 Машински елементи 5 2 2 0 5 О
25 11003 Примењена термодинамика и механика флуида 5 2 2 0 5 О
26 11022 Једносмерне и асинхроне машине 5 2 1 1 5 О
27 10167 Сензори 5 2 1 1 5 О
28 Предмет изборног блока 6
10027 Енергетска електроника 5 3 2 1 6 И
10110 Организација рачунарских система 5 2 2 0 6 И
10104 Објектно оријентисано програмирање 5 2 2 0 6 И
29 10114 Основи конструисања 6 2 2 0 5 О
30 10006 Аутоматско управљање 6 3 2 0 6 О
31 11008 Флексибилна аутоматизација 6 2 2 0 5 О
32 10085 Микроконтролерски системи 6 2 2 0 6 О
33 Предмет изборног блока 7
11010 Технологија машинске обраде 6 2 2 0 6 И
10161 Реинжењеринг производних система 6 2 1 0 6 И
11027 Инжењерско-економске анализе 6 2 2 0 6 И
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
34 11032 Аутоматизовани технолошки системи 7 3 1 1 6 О
35 10037 Електромоторни погони 7 2 2 1 5 О
36 11033 Хидропнеуматске компоненте 7 2 2 0 5 О
37 Предмет изборног блока 8
10203 CAD/CAE конструисање 7 2 2 0 6 И
10204 CAD/CAM технологије 7 3 1 1 6 И
10097 Неконвенционалне технологије 7 2 2 0 6 И
38 Предмет изборног блока 9
11034 Фреквентни претварачи и серво контролери 7 2 0 1 5 И
10015 Дигитална електроника 7 3 2 0 5 И
10017 Дигитални системи управљања 7 2 2 0 5 И
39 10210 Стручна пракса 7 0 0 0 3 О
40 10194 Управљачки рачунарски системи 8 3 1 0 6 О
41 10100 Одржавање техничких система 8 3 1 0 6 О
42 Предмет изборног блока 10
11035 Програмирање индустријских робота 8 2 1 1 6 И
11036 Интелигентно моделирање и управљање 8 2 1 1 6 И
10068 Логистички системи 8 2 2 0 6 И
43 Предмет изборног блока 11
10087 Менаџмент пројектима 8 2 2 0 5 И
10078 Менаџмент квалитетом 8 2 2 0 5 И
44 11037 Истраживачки рад 8 0 0 0 3 О
45 10223 Дипломски рад 8 0 0 0 4 О
Основни циљ студијског програма основних академских студија Мехатроника је постизање компетенција и академских вештина из области мехатронике. Тај циљ јасно је одређен и реализује се кроз наставне делатности у процесу образовања и формирања квалитетних инжењера мехатронике који поседују мултидисциплинарна знања из области машинског и електротехничког и рачунарског инжењерства, а која су неопходна за успешно обављање академских и стручних послова у области мехатроничког инжењерства и технологија, у складу са трендовима и потребама које намеће савремена индустрија 4.0.

Циљеви основних академских студија Мехатронике, предвиђени садржајима и методама рада су:
* стицање академских вештина и професионалних компетенција из мултидисциплинарних области (електротехнике, машинства, аутоматизације, информационих технологија, роботике итд.) и развој метода за њихово даље усавршавање и развој;
* развијање креативних способности, аналитичког и критичког приступа у инжењерским проблемима;
* развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије;
* стицање неопходних знања која ће студентима омогућити даљи наставак школовања кроз мастер и докторске студије;
* оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
* јачање свести и одговорности за развој привредног, друштвеног система и заштиту животне средине.

Студијски програм има прецизно дефинисане циљеве који су у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку, а који су друштвено оправдани и усклађени са циљевима високог образовања дефинисаним Законом о високом образовању.

Циљеви студијског програма су усклађени са Стратегијом и политиком привредног развоја Републике Србије која предвиђа јачање образовних капацитета техничких факултета, са фокусом на развијање практичних вештина, креативности и лидерства у свим областима инжењерства, као и покретање нових мултидисциплинарних смерова, користећи флексибилне оквире и инхерентне динамичке потенцијале новог система високог образовања усклађеног са Болоњским процесом
По завршетку студијског програма ОАС Мехатроника студент стиче следеће опште компетенције:
• Користи технике и вештине интеграције теоријског и практичног рада у мехатроници;
• Моделује и решава инжењерске проблеме у основним подручјима професионалног деловања у мехатроници;
• Користи вештине критичког осмишљавања и истраживања мехатроничких проблема у радним процесима;
• Планира и изводи експерименте, анализира и интерпретира резултате применом информационих технологија;
• Примењује нове технологије из машинства, електротехнике и рачунарске технике неопходне за решавање практичних проблема у мехатроници;
• Примењује вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

Савладавањем студијског програма ОАС Мехатроника студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:
• Примењују мултидисциплинарна знања из општих теоријских дисциплина, машинства, електротехнике и рачунарства које су фундаменталне за разумевање мултидисциплинарних техничких аспеката мехатронике;
• Конструише елементе машина и склопова, предлаже врсте материјала и технолошке поступке израде;
• Пројектује хидрауличне и пнеуматске системе и примењује их у свим гранама технике;
• Прорачунава параметре машинских, електроенергетских и управљачких јединица, комуникационе протоколе и пропратну опрему за аутоматизацију техничких процеса у мехатроници;
• Пројектује електронске склопове са микроуправљачима;
• Осмишљава програмска решења рачунарских система за вођење различитих техничких процеса у мехатроници;
• Анализира рад робота и манипулатора у мехатроници;
• Ради ефикасно као појединац или у мултидисциплинарним тимовима у индустрији.

Исходи процеса учења ОАС Мехатроника су у складу са улогом и задацима дипломираног инжењера мехатронике. Сходно томе свршени студент треба да:
• Презентује техничке материјале у форми писаних чланака, студија и извештаја или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правилног језичког изражавања и стручне дискусије;
• Комбинује стечена теоријска знања и практичне вештине из машинства, електротехнике и рачунарске технике у циљу решавања различитих процеса у мехатроници;
• Разуме и користи принципе пројектовања, конструисања, испитивања, вођења и одржавања мехатроничких уређаја и постројења;
• Испитује, управља и одржава мехатроничке уређаје и постројења у променљивим условима рада; • Планира производњу и пројекте и оптимизује ресурсе;
• Самостално користи стручну литературу и имплементира нова техничка решења;
• Континуирано се образује пратећи савремене токове у машинству, електротехници и рачунарској техници;
• Разуме и поседује професионалне инжењерске и етичке одговорности.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc CAD/CAE конструисање 7 И
doc CAD/CAM технологије 7 И
doc Једносмерне и асинхроне машине 5 О
doc Аутоматизовани технолошки системи 7 О
doc Аутоматско управљање 6 О
doc Дигитална електроника 7 И
doc Дигитални системи управљања 7 И
doc Дипломски рад 8 О
doc Електрична мерења 3 О
doc Електричне инсталације и компоненте 3 И
doc Електромоторни погони 7 О
doc Електроника 4 О
doc Енглески језик 1а 2 И
doc Енглески језик 1б 2 И
doc Енглески језик 2а 3 И
doc Енглески језик 2б 3 И
doc Енергетска електроника 5 И
doc Инжењерско-економске анализе 6 И
doc Интелигентно моделирање и управљање 8 И
doc Истраживачки рад 8 О
doc Комуникационе вештине инжењера 3 О
doc Конструктивна геометрија 1 И
doc Логистички системи 8 И
doc Математика 1 1 О
doc Математика 2 2 О
doc Математика 3 3 О
doc Машински елементи 5 О
doc Менаџмент квалитетом 8 И
doc Менаџмент пројектима 8 И
doc Механика машина 5 О
doc Микроконтролерски системи 6 О
doc Неконвенционалне технологије 7 И
doc Објектно оријентисано програмирање 5 И
doc Одржавање техничких система 8 О
doc Организација рачунарских система 5 И
doc Основе електротехнике 1 1 О
doc Основе електротехнике 2 2 О
doc Основе програмирања 1 О
doc Основи конструисања 6 О
doc Основи рачунарске технике 4 И
doc Практикум из математике 1 1 И
doc Примењена термодинамика и механика флуида 5 О
doc Програмирање индустријских робота 8 И
doc Програмски језици 4 О
doc Реинжењеринг производних система 6 И
doc Сензори 5 О
doc Сигнали и системи 4 И
doc Софтверски алати 4 И
doc Стручна пракса 7 О
doc Теорија електричних кола 3 И
doc Техничка механика 1 3 О
doc Техничка механика 2 4 О
doc Техничка физика 1 1 О
doc Техничка физика 2 2 О
doc Технички материјали 1 О
doc Техничко цртање 2 О
doc Технологија машинске обраде 6 И
doc Увод у мехатронику 4 О
doc Управљачки рачунарски системи 8 О
doc Флексибилна аутоматизација 6 О
doc Фреквентни претварачи и серво контролери 7 И
doc Хидропнеуматске компоненте 7 О