Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Комплетна документација за студијски програм

ПРВА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
1 17.SPE001 Енглески језик 1 1 2 2 0 6 О
2 23.SMI001 Техничко цртање 1 2 2 0 6 О
3 23.SMI003 Безбедност на раду 1 2 2 0 6 О
4 23.SER001 Математика 1 1 3 3 0 6 О
5 23.SPM002 Информатика и рачунарство 1 3 1 1 6 О
6 17.SPE004 Енглески језик 2 2 2 2 0 6 О
7 23.SPM004 Апликативни софтвер 2 2 0 2 6 О
8 23.SMI004 Познавање и примена материјала 2 3 2 0 6 О
9 23.SPM005 Увод у менаџмент 2 2 2 0 6 О
10 21.SOD004 Психологија рада 2 2 2 0 6 О
ДРУГА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
11 17.SPE009 Организација производње 3 2 3 0 6 О
12 23.SPM008 Пословни енглески 3 2 2 0 6 О
13 17.SGT006 Основи машинства 3 3 2 0 6 О
14 Предмет изборног блока 1
23.SPMI02 Економика предузећа 3 2 2 0 6 И
23.SIT003 Основи програмирања 3 2 1 1 6 И
15 Предмет изборног блока 2
23.SIT010 Оперативни системи 3 2 2 0 6 И
23.SER002 Основи електротехнике 1 3 3 3 0 6 И
16 23.SPM012 Планирање производње 4 2 2 0 6 О
17 23.SPM009 Методе и алати за управљање пројектом 4 2 1 1 6 О
18 23.SMI006 Инжењерска графика 4 3 1 1 6 О
19 Предмет изборног блока 3
23.SPMI03 Енглески језик за инжењере 4 2 2 0 6 И
23.SIT006 Монтажа и сервис рачунара 4 2 2 0 6 И
20 Предмет изборног блока 4
23.SIT021 Мултимедијални системи 4 2 2 0 6 И
23.SIT020 Електронско пословање 4 2 1 1 6 И
ТРЕЋА ГОДИНА
Ред. бр. Шифра Назив предмета Семестар П В ДОН ЕСПБ Обавезан / Изборни
21 23.SPM016 Управљање производним процесима 5 2 2 0 6 О
22 23.SPM017 Маркетинг 5 2 2 0 6 О
23 23.SMI022 Управљање квалитетом 5 2 2 0 6 О
24 23.SPM018 Производни информациони системи 5 2 2 0 5 О
25 Предмет изборног блока 5
23.SGT003 Растерска графика 5 2 1 1 6 И
23.SIT009 Интернет технологије 5 2 2 0 6 И
26 23.SPM019 Стручна пракса 5 0 0 0 3 О
27 17.SPE018 Производни менаџмент и предузетништво 6 3 2 0 6 О
28 23.SIT012 Базе података 6 2 1 1 6 О
29 Предмет изборног блока 6
23.SGT011 Векторска графика 6 2 2 1 6 И
23.SMI005 Мерење и контрола 6 3 2 0 6 И
30 23.SPM022 Практична настава 6 3 3 0 5 О
31 23.SPM023 Стручно-истраживачки рад 6 0 0 0 1 О
32 23.SPM024 Завршни - дипломски рад 6 0 0 0 4 О
Основни циљ Факултета техничких наука у Чачку се огледа у образовању високо компетентних кадрова из области технике, технологије, организације и управљања. Циљеви студијског програма Производни менаџмент су у потпуности у складу са наведеним циљевима, будући да се огледају у формирању стручњака чије образовање је интердисциплинарно и укључује едукативне основе из области техничких наука али и економије и менаџмента.

Поред усклађености са циљевима Факултета, циљеви студијског програма су усклађени са Стратегијом и политиком привредног развоја Републике Србије која предвиђа јачање образовних капацитета техничких факултета, са фокусом на развијање практичних вештина, креативности и лидерства у свим областима инжењерства, као и реализацију мултидисциплинарних студијских програма.

Структура и сврха студијског програма ОСС Производни менаџмент, детерминисана је следећим општим циљевима:
- школовање кадра за потребе привреде у окружењу који ће да обавља управљачке (менаџерске) функције на првом (оперативном) и другом (средњем) нивоу индустријског менаџмента, почев од малих, преко средњих па до великих и сложених пословно-производних система;
- школовање кадра за обављање стручних послова у производним системима из области организације, планирања и управљања производним процесима;
- школовање предузетника за обављање самосталног бизниса у области производње;

Глобалним циљевима студијског програма ОСС Производни менаџмент би се могли сматрати и образовање менаџера у домену развоја особина за кооперативност и комуникативност, способности креативног размишљања, те критичког и аналитичког мишљења, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука у ситуацијама неизвесности на свим нивоима одлучивања; Овладавање специфичним практичним вештинама потребним за оптималан професионалан рад, развој способности и вештина за саопштавање и излагање резултата стручној и широј јавности, развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања и стручног усавршавања.
Савладавањем студијског програма Производни менаџмент, студенти стичу опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Поменуте компетенције им омогућавају рад на развојним и руководећим пословима и преузимање најодговорнијих послова у производно-пословним системима у условима савременог пословања.

Опште способности укључују:
- способности управљања и вођења сложеном комуникацијом са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
- спремност за сарадњу са локалним и међународним друштвеним и стручним окружењем уз поштовање принципа професионалне етичности;
- вештине приступа стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада;
- овладавање методама, поступцима и процесима научних и примењених истраживања у области инжењерског менаџмента;
- пружање доприноса развоју друштва преко знања, компетенција и вештина које је стекао током студија;
- способност за самостални рад и рад у интердисциплинарним тимовима;
- способност критичког и самокритичког мишљења и приступа раду.

Јединствене предметно-специфичне компетенције које се стичу савладавањем СП Производни менаџмент укључују:
- препознавање и разумевање функције најважнијих машинских елемената, анализу сила и момената (статика), упознавање са основама кинематике и отпорности материјала,
- развијање вештина за анализу и синтезу при решавању сложенијих проблема уз критички и самокритички приступ при изналажењу реалних и употребљивих решења, читање конструкционе и технолошке документације,
- истраживање тржишта, разумевање животног века производа и елемената маркетинг микса,
- руковођење на првом (оперативном) и средњем нивоу менаџмента,
- утврђивање и анализирање норматива,
- планирање производње и дефинисање компонентних планова (материјал, алат, делови, производни капацитети),
- пројектовање оптималног производног циклуса,
- лансирање документације за појединачну и серијску производњу и управљање производним процесима,
- утврђивање и анализирање цене коштања сложеног производа,
- утврђивање губитка и мере искоришћења производних капацитета,
- дефинисање одговарајућих модела и оптималне структуре производног програма,
- дефинисање одговарајућег модела у циљу доношења пословних одлука и предвиђање могућих стања у случајевима неизвесности будућих догађања,
- реализовање производње по поруџбини по принципима савремене производне доктрине и
- осмишљавање бизнис плана и реализација у домену индустријске производње;
- коришћење специјализованих рачунарских програма из области примене рачунара за израду техничких цртежа и пројектовање, како у равни-2D тако и у простору-3D.
- рад са различитим типовима апликативних софтвера који неопходни за успешан рад пословно-производних система.

Исход процеса учења СП ОСС Производни менаџмент је у складу са законом који утврђује национални оквир квалификација. Сходно улози и задацима производног менаџера, свршени студент треба да:
- буде оспособљен за самостално обављање најодговорнијих пословних активности, односно ефикасно организовање, управљање, вођење и контролу пословних процеса у производно-пословним системима у сагласности са условима у окружењу;
- поседује напредна стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе планирања, организовања, вођења и контроле технолошки и других радних процеса, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области рада;
- буде оспособљен да самостално и са пуном одговорношћу води пројекте изградње и развоја пословних система и врши евалуацију развојно-инвестиционих пројеката;
- поседује способности за одговорно вредновање стратешких развојних могућности пословних система;
- анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе из области менаџмента, унапређујући постојећу праксу;
- буде обучен за структурно размишљање које води делотворном раду и развоју производно-пословних система у условима пословања у нашој земљи уважавајући развојне потребе привреде и друштва;
- буде оспособљен за сагледавање потреба предузећа, краткорочног и стратегијског планирања развоја;
- примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са инжењерском заједницом и друштвом у целини;
- примењује етичке стандарде своје професије;
- контролише рад и резултате других ради унапређења постојеће праксе.
Назив предмета Сем. Обав./Изб.
doc Апликативни софтвер 2 О
doc Базе података 6 О
doc Безбедност на раду 1 О
doc Векторска графика 6 И
doc Економика предузећа 3 И
doc Електронско пословање 4 И
doc Енглески језик 1 1 О
doc Енглески језик 2 2 О
doc Енглески језик за инжењере 4 И
doc Завршни - дипломски рад 6 О
doc Инжењерска графика 4 О
doc Интернет технологије 5 И
doc Информатика и рачунарство 1 О
doc Маркетинг 5 О
doc Математика 1 1 О
doc Мерење и контрола 6 И
doc Методе и алати за управљање пројектом 4 О
doc Монтажа и сервис рачунара 4 И
doc Мултимедијални системи 4 И
doc Оперативни системи 3 И
doc Организација производње 3 О
doc Основи електротехнике 1 3 И
doc Основи машинства 3 О
doc Основи програмирања 3 И
doc Планирање производње 4 О
doc Познавање и примена материјала 2 О
doc Пословни енглески 3 О
doc Практична настава 6 О
doc Производни информациони системи 5 О
doc Производни менаџмент и предузетништво 6 О
doc Психологија рада 2 О
doc Растерска графика 5 И
doc Стручна пракса 5 О
doc Стручно-истраживачки рад 6 О
doc Техничко цртање 1 О
doc Увод у менаџмент 2 О
doc Управљање квалитетом 5 О
doc Управљање производним процесима 5 О