Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  У данашње време незамислив је живот и функционисање човечанства без употребе електричне енергије. Електране, преносни и дистрибутивни системи, разводна постројења, електронски телекомуникациони и рачунарски системи, могу ефикасно и поуздано да функционишу само захваљујући искуству и стручности инжењера електротехнике који их пројектују и одржавају. Због тога увек постоји потреба за образовањем струковних инжењера електротехнике и рачунарства који треба својим стручним знањем, праксом и умећем да обезбеде несметан рад ових система.

  На Вишој техничкој школи (касније Висока школа техничких струковних студија) данас у саставу Факултета техничких наука у Чачку, електротехника се изучава од 1960. године пратећи савремене трендове и достигнућа у свету струке и науке. Данас се она у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство изучава кроз два модула:


              • Електроенергетика (ЕЕ) и

              • Електроника и рачунарство (ЕиР).

  Основне струковне студије трају три године тако да се по завршетку остварује 180 ЕСПБ и стручни назив:

       Струковни инжењер електротехнике и рачунарства,

  а у додатку дипломе је назив завршеног модула..

  Студије Електротехнике и рачунарства струковних студија су акредитоване на два нивоа судија – основне и мастер студије.

     Студијски модул Електроенергетика има за циљ образовање инжењера из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, електричних машина и електромоторних погона, електротермије и електричних инсталација сагласно захтевима струке и брзини промене савремених технологија као и привредног окружења. Он треба да усмери будуће инжењере ка конкретном послу којим ће се бавити. Структура садржаја и методи извођења наставе имају за циљ да студенти стекну стручна и апликативна знања и вештине за послове из облати електроенергетике. Нарочита пажња посвећена је савременим тенденцијама као што је примена информационих технологија. То знање ће младом инжењеру омогућити да на радном месту успешно одговори постављеном задатку, као и да се даље успешно усавршава сагласно захтевима струке.Студијски модул Електроника и рачунарство има за циљ образовање инжењера из области електронике, програмирања, рачунарских мрежа, интернета итд, па је у том смислу и конципиран дати модул. Он треба да усмери будуће инжењере ка конкретном послу којим ће се бавити. Садржаји и методи извођења наставе имају за циљ да студенти стекну стручна и стручно-апликативна знања из ових области. Посебан акценат стављен је на изучавање и примену савремених тенденција из ових области и решавање конкретних и практичних задатака из области електронике и електронских уређаја, самостално креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система и интернет сервиса, решавање практичних задатака из области електронике, електронских компоненти и склопова, имплементацију пројектних решења коришћењем одговарајућих софтвера, израду и анализу пројектне техничке документације.


  - Зато што имамо традицију дугу 60 година и стално вршимо прилагођавање студијског програма, сходно савременим трендовима у електроенергетици и електроници и рачунарству.

  - Зато што нудимо широк спектар теоријских и практичних инжењерских знања из ових области.

  - Зато што се изучавају предмети у складу са најновијим научним и стручним достигнућима у свету.

  - Зато што ће студенти имати прилике да раде у добро опремљеним лабораторијама и да изводе стручну праксу у разноврсном привредном окружењу.

  - Зато што омогућавамо образовање стручњака према актуелним захтевима радних места у индустрији и инфраструктури.

  - Зато што наши предметни наставници имају богато педагошко искуство и истакнути су стручњаци у најзначајнијим инжењерским областима.

  - Зато што нуде широк спектар могућности за запослење у различитим домаћим и страним фирмама, што потврђују наши бивши студенти.

  Ови инжењери се баве решавањем стручних практичних проблема из области електротехнике и рачунарства, сагласно захтевима струке и брзини примене савремених технологија као и привредног окружења. Модерна индустрија, транспортни системи, комуникације, електронске компоненете, инсталације и др., суштински зависе од производње, преноса, дистрибуције и употребе електричне енергије, програмирања, рачунарских мрежа, интернета итд, па је у том смислу и конципиран дати студијски програм. Пројектоване компетенције су у складу са савременим тенденцијама струке, тако да су струковни инжењери способни да препознају и понуде стручно решење за одређене проблеме.

- управљање и одржавање електрана, разводних постројења и диспечерских центара

- пројектовање и извођење преносних и дистрибутивних мрежа

- пројектовање и одржавање ел. машина, електротермичких уређаја и постројења

- самостално коришћење мерних метода и уређаја

- пројектовање и извођење електричних инсталација и осветљења опште намене и на специјалним објектима

- познавање и коришћење уређаја за претварање и употребу електричне енергије помоћу полупроводничких претварача

- решавање конкретних задатака из области управљања и одржавања у електранама, разводним постојењима, преносним и дистрибутивним мрежама, електротермичким постројењима, електричним инсталацијама, електротехничким машинама и електомоторним погонима, уз значајну примену рачунарске технике

- израду и анализу пројектне техничке документације

- унапређење развоја производа електро индустрије

- решавање конкретних и практичних задатака из области електронике и електронских уређаја

- познавање фундаменталних принципа програмирања у привредном окружењу

- самостално креирање и коришћење телекомуникационих мрежа и система и интернет сервиса

- примену теоријских и практичних знања о начину функционисања радио система различитих намена

- коришћење стечених општих знања из области планирања и конфигурисања рачунарских мрежа

- контролу и надзор технолошких процеса и управљање техничким системима

- решавање практичних задатака из области електронике, електронских компоненти и склопова

- пројектовања информационо-комуникационих система и других сродних садржаја из рачунарске технике

- имплементацију пројектних решења коришћењем одговарајућих софтвера.

Нашу наставу одликује интерактивно учење и стална комуникација између професора и студената, потребне консултације, активно праћење напретка сваког студената понаособ, и подршка у савладавању градива као и интензивна стручна пракса и практична настава у привредним организацијама.
У оквиру практичне наставе и стручне праксе студенти се оспособљавају за решавање реалних, практичних, стручних проблема кроз израду пројектних радова и нових решења, чиме се подстиче креативно размишљање, јача самостални и тимски рад и развијају инжењерске вештине.
Студентима су на располагању лабораторије, где се, поред извођења лабораторијских вежби, могу реализовати и неки пројекти. Овде се може упознати са начином функционисања електричних машина, управљањем и регулацијом погона, системима комуникација у индустрији, заштитом у електричним инсталацијама, PLC, електротермичким процесима и функционисањем паметних електричних инсталација.

У току студија, поред општеобразовних предмета из домена струке, изучавају се следеће области електроенергетике и електронике и рачунарства:

 • разводна постројења и електране,
 • обновљиви извори електричне енергије,
 • техника високог напона,
 • пренос електричне енергије,
 • релејна заштита,
 • електричне машине,
 • енергетска електроника,
 • електромоторни погони са регулацијом,
 • аутоматско управљање,
 • електричне инсталације и осветљење и паметне електричне инсталације,
 • електротермија,
 • дигитална електроника,
 • програмски језици,
 • програмирање логичких контролера,
 • дигитална обрада сигнала,
 • интернет технологије,
 • рачунарске мреже,
 • пројектовање дигиталних система,
 • оперативни системи,
 • телекомуникације,
 • радио системи.

  Студијске праксе и веза са привредом,

  У току студирања организују се различити видови упознавања студената са реалним задацима струковног инжењера електротехнике. Поред студијских посета хидроелектранама, разводним и индустријским постројењима, наши студенти се могу укључити и у рад у лабораторијама. У току семестара организују се и предавања гостујућих стручњака из привреде, а у циљу преношења искустава нашим студентима. Сарадња са Научно-технолошким парком у Чачку такође може бити од користи нашим студентима за реализацију својих идеја кроз оснивање сопствених фирми.

  Додатне погодности студирања,

  Студенти имају прилику да учествују на стручним конференцијама које се организују као и другим конференцијама у земљи и иностранству на којима се представљају студентски радови. Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство традиционално учествују на такмичењима у оквиру сусрета студената електротехнике „Електријада“ која се одржава сваке године уз учешће електротехничких факултета са Балкана.

  Могућност запослења,

  Наши струковни инжењери електротехнике и рачунарства имају могућности да се запосле у свим гранама индустрије, пројектантским и извођачким фирмама, истраживачким и јавним институцијама. Студирањем на овом студијском програму стичу се знања која су призната како у нашој земљи тако и у иностранству. Неке од домаћих и иностраних фирми где раде наши дипломци, често и на најодговорнијим инжењерским позицијама, су:

  • Електромреже Србије,
  • Електропривреда Србије ,
  • Електродистрибуција,
  • Термоелектрана Никола Тесла, Обреновац,
  • Хидроелектрана Ђердап, Кладово,
  • Хидроелектрана, Бајина Башта,
  • Електромонтажа, Краљево,
  • Енергомонтажа, Београд,
  • Електроват, Чачак,
  • Siemens,
  • Forverk,
  • Schnieder Electric DMS NS…
  Наши струковни инжењери електротехнике и рачунарства су запослени и у средњим стручним школама, јавним предузећима, а неретко покрећу самосталне послове и оснивају сопствене фирме.

  Могућност даљег школовања и усавршавања,

  На ФТН Чачак постоји и студијски програма мастер струковних студија Електротехнике и рачунарства, а у оквиру тог програма и посебни модули ЕЕ и ЕиР.

  Због компатибилности са студијским програмима електротехнике и рачунарства на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер и докторским студијама у иностранству, али и да учествују у програмима академске мобилности и један семестар студија проведу у некој високошколској институцији у Европи.