Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


  Због интензивног развоја нових технологија и иновација последњих година је све већа потражња за компетентним стручњацима из области машинства, како у Србији тако и у земљама у окружењу. Препознавши захтеве тржишта, а посебно изразит недостатак инжењера машинства, Факултет техничких наука је акредитовао студијски програм Информационе технологије у машинству, као интердисциплинарни програм у коме су савремене информационе технологије уведене у процес образовања машинског инжењера.

  Машинско инжењерство не може да се развија без учешћа информационих технологија. На овом студијском програму студенти ће стећи опште и професионално образовање из домена информационих технологија, као и знања из области рачунарских технологија неопходним за машинско инжењерство. Завршетком студија Информационе технологије у машинству студенти ће стећи све неопходне компетенције које су им потребне да прате убрзани технолошки развој и имаће могућност рада у бројним гранама индустрије.

  ЗВАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА - Инжењер машинства

  ТРАЈАЊЕ И ОБИМ СТУДИЈА - 3 године 180 ЕСПБ 30 испита

  БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА – 30

  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – Математика или Информатика

  По завршетку студија студенти ће бити оспособљени да поставе и анализирају мултидисциплинарне проблеме из области машинства применом информационих технологија; решавају проблеме и доносе одлуке у пракси на основу познавања природних и инжењерских наука и стечених вештина из информационих технологија; пројектују део система, компоненте и процесе уз помоћ рачунарских ресурса у области машинства; као појединци или чланови тима успешно раде у мултидисциплинарном окружењу машинства и информационих технологија. Велика мултидисциплинарност програма омогућава лако запошљавање

Области које се изучавају током студија кроз наставне делатности у процесу образовања и формирања квалитетних инжењера машинства су из базичних области природних наука као и из инжењерских дисциплина као што су математика, механика, производне технологије, пројектовање и примена савремених информационих технологија и др. које су неопходне за област савременог машинског инжењерства.

Изучавањем ових области образују се и формирају стручњаци неопходни за рад, како у привреди и индустрији, тако и у ванпривреди. Да би се ово реализовало на студијском програму изучавају се и области из програмирања, објектно-оријентисаног програмирања, рачунарске технике, програмских језика, WEB технологија, информационих система, софтверских алата, рачунарских мрежа, база података у областима које су садржајно везане за машинско инжењерство.  Методологија извођења наставе на студијском програму Информационе технологије у машинству се спроводи кроз предавања и вежбе, за чију реализацију је обезбеђена савремена опрема. На предавањима се уз коришћење одговарајућих рачунара и дидактичких средстава излаже предвиђено градиво, уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. Вежбе прате предавања и на њима се решавају конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Вежбе су лабораторијске и рачунарске, а део вежби се може одвијати и у компанијама и Научно-технолошком парку Чачак.

  Студентима је на располагању и систем за електронско учење који представља онлајн платформу за подршку учењу.

  Студијским програмом је предвиђено да студенти, према својим афинитетима током школовања обаве обавезну стручну праксу у компанијама која обављају делатности у области машинства и информационих технологија.

  Због компатибилности са студијским програмима на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност да учествују у програмима академске мобилности и један семестар студија проведу у некој високошколској институцији у Европи.

  Након завршених студија Информационе технологије у машинству инжењери машинства постају мултидисциплинарни инжењери јер стичу знања из подручја машинства, рачунарских и информационих технологија, тако да постају оспособљени за рад у свим гранама индустрије. По завршетку студијског програма инжењери ће бити оспособљени да пројектују компоненте и процесе у машинству, као и да уз помоћ напредних рачунарских способности и вештина ИТ-ја решавају проблеме у различитим областима машинства.

  Такође, инжењери машинства, који са успехом савладају студијски програм ће бити способни за континуирано праћење савремених токова у својој струци применом информационих технологија, као и за повезивање стеченог знања из своје области, са достигнућима из других научних дисциплина. Тиме ће инжењери машинства, бити у стању да дају велики допринос померању границе знања у области машинства.Машински инжењери су врло пожељни међу послодавцима, а запошљавање није само у области машинског инжењерства јер завршетком студија студенти стичу високо квалитетна техничка знања као и вештине из информационих технологија. Стручњаци са оваквим мултидисциплинарним образовањем имају могућност запошљавања у широком спектру индустријских грана и ИТ сектору као пројектанти, конструктори, истраживачи и менаџери.


За студенте који су заинтересовани да наставе школовање могу своју академску каријеру наставити на мастер студијама у области машинства или информационих технологија.

Због компатибилности са студијским програмима на бројим европским универзитетима, студенти имају могућност наставка школовања на мастер студијама у иностранству.